ผลการประกวดผลงานโครงการTO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2566 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, April 21, 2023

ผลการประกวดผลงานโครงการTO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธาน โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การนำเสนอผลงานกลุ่มประเภทต่างๆ รวมทั้งขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งในจังหวัด อำเภอ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ 


โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงานได้รับพระราชทานมอบหมายจากองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานฯพร้อมด้วย นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในงาน

นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการประกวดผลงานในวันนี้ เป็นการแสดงความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธาน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน และชมรมประเภทต่างๆและยังเป็นเวทีการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเครือข่ายภาคกลางและตะวันออก ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดและอำเภอ TO BE NUMBER ONE มีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ คือ นโยบาย แผนงาน การบูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงภายใต้จังหวัดที่เข้มแข็งชัดเจน และการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” สำหรับ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย ชมรมฯในชุมชนภูมิภาค สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ มีการดำเนินงานตามองค์ประกอบชมรมฯ 3 ก. ที่ชัดเจน และเข้มแข็งภายใต้แนวทาง “สมาชิกเพื่อสมาชิก” และ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์โครงการ คือ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


สำหรับปีนี้มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับต้นแบบ ครบทั้ง 25 จังหวัด ส่วนอำเภอและชมรมฯ ประเภทต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ทั้งสิ้น 286 แห่ง โดยจังหวัดและชมรมฯที่เป็นต้นแบบ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านเครือข่าย นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคกลางและตะวันออก ประเภทจังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนตำบลวัดแก้ว จังหวัดราชบุรี ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี และในสถานประกอบการ คือ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จังหวัดนครปฐม และบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี

ในโอกาสนี้ นายประทีปได้กล่าวเชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนได้น้อมระลึกถึง พระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นศูนย์รวมก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย เยาวชนชาวไทย เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด นอกจากวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงทั่วไปแล้ว ยังพระราชทานโอกาสให้วัยรุ่นและเยาวชนในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกอบรมฯ ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ผู้ถูกคุมประพฤติในสำนักงานคุมประพฤติ และกลุ่มวัยแรงงานในสถานประกอบการ สมัครเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการ TO BE NUMBER ONE


กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ร่วมสนับสนุนและดำเนินโครงการสนองพระปณิธานขององค์ประธานอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมและรณรงค์อย่างเข้มแข็งให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและมอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ระดมความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้มีการขยายเครือข่ายชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาแรงงานไทยห่างไกลยาเสพติด

No comments:

Post a Comment

Pages