ผอ.อภ. คนใหม่ “พญ.มิ่งขวัญ” ทำงานวันแรก พร้อมโชว์วิสัยทัศน์ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, April 23, 2023

ผอ.อภ. คนใหม่ “พญ.มิ่งขวัญ” ทำงานวันแรก พร้อมโชว์วิสัยทัศน์


พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่
เข้าทำงานวันแรก โชว์วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนองค์กรแก่ผู้บริหาร- ผู้ปฏิบัติงาน ประกาศนำพาองค์กรสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ผลิตยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใต้ธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ดูแลพนักงานและลูกจ้างให้มีความสุข เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาที่ดี มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเพียงพอ

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น.พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เข้าสักการะพระภูมิเจ้าที่ และอนุสาวรีย์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การเภสัชกรรม จากนั้นได้สื่อสารนโยบายในการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กร ให้แก่คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเป็นวันแรก


พญ.มิ่งขวัญ กล่าว่า ตนมีความตั้งใจจริงที่จะทำงานเพื่อพัฒนาระบบยาของประเทศไทย โดยดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ การสร้างความเข้มแข็งในระบบ Supply Chain เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต ตลอดจนการสร้างศูนย์โลจิสติกส์ เพื่อบูรณาการเครือข่ายการจัดส่งและบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ การตลาดและบริการ(Marketing Strategy) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ โครงการธุรกิจสมุนไพรสำหรับสัตว์อย่างครบวงจร โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ การย้ายฐานการผลิตจากพระราม 6 ไปโรงงานผลิยยารังสิตเฟส 2 โครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ โครงการผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง โครงการผลิตวัคซีนโควิด เป็นต้น


ในส่วนของการบริหารงานนั้น “จะดำเนินงานโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ผลิตยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยมีความเป็นเลิศ Excellence คนไทยไว้วางใจ Trust และภาคภูมิใจ Pround ดำเนินงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส สื่อสารทั้งภายในและภายนอก ทำงานเป็นทีม เปลี่ยนแปลงการบริหารองค์กรเพื่อขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจ ดูแลพนักงานและลูกจ้างให้มีความสุข เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาที่ดี มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเพียงพอ ส่งผลภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (Corporate Branding) ในการสรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต” ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าว

ทั้งนี้จากการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติแต่งตั้งให้ “พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์” เป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แทน นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ซึ่งหมดวาระลงไปเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566


สำหรับประวัติของพญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2511 ปัจจุบันอายุ 55 ปี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2534 ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา จากสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ แพทยสภาเมื่อปี 2542 ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชกรรมป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ จากแพทยสภา เมื่อปี 2553 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2539 ปริญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ จาก London School of Economics and Political Sciences (LSE), University of London, UK

ประวัติด้านการบริหารงานนั้น ดำรงตำแหน่งแพทย์ประจำโรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง ตั้งแต่ปี 2534-2539 รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง ดำรงตำแหน่งแพทย์ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ ปี 2539-2553 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ตั้งแต่ 2556 – ปัจจุบัน

No comments:

Post a Comment

Pages