เปิดบ้าน IDOL ต้อนรับ 40 เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 13 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, April 27, 2023

เปิดบ้าน IDOL ต้อนรับ 40 เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 13


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ที่ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับประเทศ รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ในพิธีต้อนรับเยาวชนทั้ง40 คนเข้าเก็บตัวที่บ้าน IDOL ว่า การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่แสดงให้คนทั่วไปเห็นว่าเยาวชน TO BE NUMBER ONE สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีและเป็นต้นแบบของเพื่อนๆได้ ซึ่งปีนี้นับเป็นรุ่นที่ 13 แล้ว


นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ 
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ด้วยลักษณะเด่นของพวกเราเยาวชนคนรุ่นใหม่ คือกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ฉลาด มีไหวพริบ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงมองเห็นจุดเด่นเหล่านี้ จึงมีพระดำริให้ต่อยอดพัฒนาพวกเราให้เป็น คนเก่ง ที่มีความสามารถรอบด้าน ทั้งวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา ดนตรี กีฬา ศิลปะ ความทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก และเป็น คนดี ที่มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ เสียสละ เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อพร้อมที่จะก้าวออกมาอยู่แถวหน้า เป็นต้นแบบให้เยาวชนคนอื่นได้

นับจากวันนี้พวกเราทั้ง 40 คน ต้องอยู่ร่วมกันต่อไปอีก 5 สัปดาห์ ขอให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการปรับตัวเข้าหากัน ช่วยเหลือกัน เห็นใจกัน มีระเบียบวินัยและมีความเสียสละ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆคือกิจวัตรประจำวันในบ้าน ไปถึงเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องทำร่วมกันทุกสัปดาห์คือการแสดงคอนเสิร์ตที่มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ และขอฝากความหวังไว้กับทุกคน ในฐานะ TO BE NUMBER ONE IDOL หรือแกนนำของแกนนำในบทบาทการเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE นับล้านคนทั่วประเทศ ที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งและคนดีของประเทศชาติต่อไป


หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ
เลขาธิการมูลนิธิโครงการTO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าการมาอยู่ร่วมกันในบ้าน IDOLจะเน้นให้ความสำคัญกับน้องๆให้ได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะและความสามารถในด้านต่างๆตามแนวทางโครงการฯให้น้องๆได้รับประโยชน์สูงสุด บ้าน IDOLจะมีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะขึ้นมาให้น้องๆได้เรียนรู้จากครูและวิทยากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เน้นพัฒนา ไอคิว อีคิว ให้น้องๆเป็นคนเก่งที่ต้องดีด้วย เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพละมีความสุข

การอยู่ร่วมกันในบ้าน IDOL ตลอด 5 สัปดาห์ จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาการด้านความประพฤติของน้องๆทุกคน การเป็นต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ทุกคนต้องแสดงความเก่งและดีออกมา ตามนิยามเก่งและดี ขอให้ทุกคนรู้ว่าทุกพฤติกรรม ทุกการแสดงออก จะถูกบันทึกและเผยแพร่สู่สายตาบุคคลภายนอก ที่สำคัญที่สุด คือ สู่สายพระเนตรขององค์ประธานที่ทรงพระราชทานโอกาสดีๆและติดตามให้กำลังใจพวกเราตลอดเวลา ขอให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและทำให้ดีที่สุด เพราะทั้งหมดเป็นโอกาสและเป็นกำไรชีวิต ซึ่งจะเป็นต้นทุนสำหรับการก้าวสู่อนาคตที่ดีของพวกเราต่อไปในวันข้างหน้า


สำหรับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 และได้เข้าเก็บตัวที่บ้าน IDOL มีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ได้แก่ TI 01 นายธนวัฒน์ แถมทอง(ต้นไม้),TI 02 นายสุขุมนันท์ กองฉันทะ (ขนุน),TI 03 นายคชินทร์ธร ลามคำ(ชิน),TI 04 นายณัฐพงษ์ หงษ์ชุมแพ (บิ๊กซี),TI 05 นายสุธาศิน พรหมดี (ข้าวโอ๊ต),TI 06 น.ส.มุกอันดา งามศรี (ไข่มุก),TI 07 น.ส.ชมพูนุท ตันเสถียร(ฮันนี่),TI 08 นายนพรัตน์ พระราช (บีม),TI 09 นายพีระยศ สื่อหงวน (เป๊ปเปอร์),TI 10 นายชัยวิชิต แห้วเพ็ชร (ตงตง),TI 11 นายโชติวิทย์ สมบุญเสริม (ปลื้ม),TI 12 นายอันดามัน สีแตง (คาเมล),TI 13 น.ส.นันชพร กล่อมแก้ว (โอปอ),TI 14 น.ส.เจนนี่ รัดท์เค (เจนนี่),TI 15 น.ส.บัวชมพู เหมมงคล (บัว),TI 16 น.ส.ธันย์ชนก สีโอ (ใบเฟิร์น),TI 17 นายกฤตภาส สัตยาชัย (อัทธ),TI 18 น.ส.จีราพร โพธิ์แดง (ฟ้า),TI 19 นายธีรภัทร จ่าภา (กัปตัน),TI 20 น.ส.ญาณิศา เมืองมาหล้า (ไนซ์),TI 21 น.ส.นันท์นลิน กัลยาเลิศ (ออม),TI 22 นายธนเดช เอื้อรัตน์ศรีทอง (บาส),TI 23 นายวชิรพงษ์ แซ่ฉั่ว (เฟ้น),TI 24 นายศิวกร เพชรรัตน์ (ฟิล์ม),TI 25 นายภวินท์ เปาอินทร์ (ออสติน),TI 26 น.ส.เพชรลดา พิมค์ชัย (หงส์เปา),TI 27 น.ส.ภคพร สมภาวะ(กั๊ตจัง),TI 28 นายพิเชฐ เพชรสังหาร (พี),TI 29 น.ส.วรรณกานต์ ด้วงอิ่ม (นิว),TI 30 นายพีรพัฒน์ เพชรด้วง (ไอน้ำ),TI 31 น.ส.อภิษฎา ยะภักดี (พิ้งค์กี้),TI 32 น.ส.อริศรา พยัคษา (มายมิ้นท์),TI 33 นายชลัช ลิ่มวงศ์เสรี (แมนนี่),TI 34 นายณัฐกรณ์ มหาแร่ (กรณ์),TI 35 น.ส.ษริญ พรหมมี (บูม),TI 36 น.ส.สุภาวรรณ์ แซ่เฉิน (วรรณ์),TI 37 นายเหมวิทย์ เขียนบัณฑิตย์ (ฟิล์ม),TI 38 นายปุญกานต์ ขาวดี (เจ็ท),TI 39 น.ส.ฑิฆัมพร หาญคำหล้า (เคท),TI 40 น.ส.รณิดา คานาเวซิ (ลูเชีย)

No comments:

Post a Comment

Pages