“ หมอประสิทธิ์ ” ประชุม คกก.สรพ. นัดแรก ประกาศหนุน สรพ. รุกงานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั่วประเทศ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, December 27, 2022

“ หมอประสิทธิ์ ” ประชุม คกก.สรพ. นัดแรก ประกาศหนุน สรพ. รุกงานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั่วประเทศ


“ หมอประสิทธิ์ ” นั่งประธานการประชุม คกก.สรพ. นัดแรกหลัง ครม.แต่งตั้ง ประกาศพร้อมสนับสนุนการดำเนินงาน สรพ. บรรลุ 6 วัตถุประสงค์ รุกพัฒนาคุณภาพและยกระดับความปลอดภัยของสถานพยาบาลทั่วประเทศ สร้างความมั่นใจในการรับบริการให้กับประชาชน


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 - ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้ง ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ในวันดังกล่าว ทางคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้มีการประชุมเป็นครั้งแรก โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานและการรับรองคุณภาพในการให้บริการของสถานพยาบาล เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน และทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการของสถานพยาบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สรพ. ถือเป็นกลไกสนับสนุนที่ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับการให้บริการของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับภาพรวมของระบบบริการสุขภาพทั้งประเทศ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้ารับบริการสุขภาพในสถานพยาบาลซึ่งผ่านการรับรองโดย สรพ. ให้กับประชาชน รวมถึงการสร้างความมั่นใจในการรับบริการโดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพของภาครัฐ ทั้งสิทธิหลักประกันสุภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ รวมถึงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นๆ


ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ สรพ. จากนี้ จะสนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานของให้ สพร. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 6 ข้อ ดังนี้

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงาน และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ จัดให้มีการวิจัยและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ

4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐองค์การหรือหน่วยงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ และภาคเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

6. จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล


“ด้วยบทบาทและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ สรพ.ชุดนี้ และการดำเนินการตามภารกิจของ สรพ. รวมถึงการทำงานโดยนำระบบเทคโนโลยีต่างๆมาเพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการดำเนินงาน และการทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยบริการทั่วประเทศ มั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพและยกระดับความปลอดภัยของสถานพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ” ประธานกรรมการ สรพ. กล่าว

No comments:

Post a Comment

Pages