ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสมุทรสาคร - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, December 7, 2022

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสมุทรสาคร


วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตและสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสมุทรสาครเฝ้ารับเสด็จ


นายณรงค์ รักร้อย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่จังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนดำเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ เพื่อร่วมดูแลบุตรหลาน และประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดสมุทรสาคร เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ปี จำนวน 135,063 คน คิดเป็นร้อยละ 91.51 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจฯ ศูนย์ฝึกและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานคุมประพฤติ จำนวน 408 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 68 แห่ง โดยจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 และมีผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ดังนี้ ชุมชนเยาวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย และโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง, เรือนจำจังหวัด และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครและวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาค, ชุมชนบ้านโคกขาม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะและอำเภอเมืองสมุทรสาครเข้าประกวดผลงานระดับภาค


นายธงชัย นนทสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) กล่าวว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2481 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน2,039 คน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรจำนวน 98 คน ได้น้อมนำหลักการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ด้วยความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนและแกนนำ มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และหลากหลาย พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี มีทักษะในการดำรงชีวิต รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดและปลูกฝังทัศนคติ“การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง ยาเสพติด”
 

นางสาวรัชชนันท์ เขียวศรี
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์) กล่าวว่าชมรมของเราก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2563 กิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” “พี่สอนน้อง” “บ้านในโรงเรียน” การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดเน้นกิจกรรมจิตอาสา, กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะและกิจกรรมทักษะอาชีพ ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆที่ทางหน่วยงานและจังหวัดได้จัดขึ้น สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด


นายวสุรัตน์ แสงแก้ว
ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)กล่าวว่าศูนย์เพื่อนใจฯเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวันและหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครจำนวน 37 คน ยึดหลักการทำงานภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ กิจกรรมเป็นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกในด้านที่ตัวเองสนใจ เช่น การร้องเพลง การเต้น การแสดงและพิธีกร , การพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพต่างๆ เช่น ร้อยมาลัย แกะสลักผลไม้ จักสาน จัดสวนถาด

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเคยติดยาเสพติด และมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages