ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ทูบีนัมเบอร์วัน” ประจำปี 2566 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, December 8, 2022

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ทูบีนัมเบอร์วัน” ประจำปี 2566


วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ทูบีนัมเบอร์วัน”(TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรด้านสื่อมวลชน เฝ้ารับเสด็จ


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสให้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ “ทูบีนัมเบอร์วัน” เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการในปี 2565 และให้คณะกรรมการจากทุกภาคส่วนรับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานปี 2566 เพื่อนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่จะร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ให้บรรลุผลสำเร็จตามแนวทางพระราชทาน


โดยผลสำเร็จที่สำคัญของโครงการในปี 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดต่างๆ , เปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์, พัฒนาเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี (TO BE NUMBER ONE IDOL), จัดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่ง, พัฒนาและจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน, ขับเคลื่อนโครงการเชิงนโยบายผ่านจังหวัดและอำเภอทูบีนัมเบอร์วัน และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อ เป็นต้น ซึ่งจากการประเมินตนเองของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ พบว่า มากกว่าร้อยละ 90 มีความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิต มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในระดับมากถึงมากที่สุด สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปช่วยกระตุ้นให้เพื่อนๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นด้วย


ทั้งนี้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2545 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ย่างเข้าปีที่ 21 มุ่งเน้นป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนเป็นหลัก โดยเฉพาะเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยความเข้าใจและให้โอกาส รวมถึงช่วยดูแลเพื่อนๆ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยใช้กิจกรรมที่เยาวชนสนใจมาสร้างแรงจูงใจ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง สร้างความมั่นใจและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สำหรับการดำเนินงานในปี 2566 จะมุ่งพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการดำเนินงานเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ ทัณฑสถานและสำนักงานคุมประพฤติ ส่วนในกรุงเทพมหานคร จะมีการขยายเครือข่ายการดำเนินงานสู่เขตทูบีนัมเบอร์วันทั้ง 50 เขต

No comments:

Post a Comment

Pages