นครปากเกร็ด ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายร่วมสร้างนวัตกรรม พร้อมมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, December 23, 2022

นครปากเกร็ด ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายร่วมสร้างนวัตกรรม พร้อมมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชน


นายวิชัย บรรดาศักดิ์
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด กล่าวภายหลังเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ชุมชน หลักสูตร “การส่งเสริมความรู้ พัฒนาต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ซึ่งเป็นการอบรมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ เทคนิคและวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของโครงการนวัตกรรมที่เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการพัฒนาขึ้น


จากการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร 2 แสนคน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 36.04 ตารางกิโลเมตร 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน 66 ชุมชน อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี รางวัลที่ 1 ประเภททั่วไป เทศบาลขนาดใหญ่ (เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) โดยนำเสนอโครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คือ โครงการยกระดับความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการรวบรวม จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ด้วยตำแหน่งที่ได้จากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายใต้วัตถุประสงค์ในการช่วยแก้ปัญหา และลดปัญหาการก่อเหตุ การป้องกันตั้งแต่ต้นทาง สร้างความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ


ในโอกาสนี้ได้ร่วมมอบหนังสือขอบคุณภาคีเครือข่าย สร้างพลังความร่วมมือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเปิดตัวการพัฒนาและต่อยอดโครงการนวัตกรรม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1. ตู้คีออส :ตู้ - แตะ - ตอบ One Touch To Pakkret เทศบาลนครปากเกร็ด อยู่ใกล้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ลักษณะการใช้งานเป็นตู้คีออส ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลนครปากเกร็ด ระยะไกล Pakkret CCTV Tele Link เป็นระบบนำร่อง โดยจะติดตั้งไว้ที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด (เป็นจุดแรก) เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการ ติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลกลางความปลอดภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด ในการขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ไม่มีวันหยุด โดยการให้บริการจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ 100% ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ นับเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่สามารถให้บริการด้าน CCTV ในรูปแบบนี้ได้ และในระยะต่อไปจะขยายงานบริการในลักษณะนี้ ไปในทุกๆ งานบริการของเทศบาล และขยายพื้นที่จุดติดตั้งให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพื้นที่เทศบาล

2. โครงการเยาวชนลมหายใจ (ห้องเรียนปลอดฝุ่น) - จากปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่สร้างผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์อย่างมหาศาล โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง “เด็ก” เทศบาลนครปากเกร็ดจึงริเริ่มในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดฝุ่นให้แก่ลูกหลานของชาวปากเกร็ด โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำร่องให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เพื่อร่วมกันวิจัยปัญหาของฝุ่นที่มีผลต่อสุขภาพของเด็ก โดยงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นรูปแบบที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย และผลที่ได้จะใช้เป็นทิศทางในการแก้ปัญหาในระดับสากลต่อไป


นายวิชัย กล่าวอีกว่า ประชาชนทุกคนต้องได้รับและเข้าถึงการบริการของเราอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม โดยการทำงานแบบเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น เช่น การลดขั้นตอน ลดเวลา และการเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับเทศบาลให้ประชาชนเข้าถึงเทศบาลได้ง่ายที่สุด สะดวกที่สุด และรวดเร็วที่สุด โดยวางแนวทางการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในระยะเวลา 5 ปีอย่างชัดเจน โดยร่วมกันกับทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลปี 2566-2570 ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพาเมืองเข้าสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นประโยชน์และความสุขของประชาชนเป็นหลัก

นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด กล่าวเสริมว่า หลังจากการเปิดตัวนวัตกรรมครั้งนี้แล้ว ทางเทศบาลฯ จะมีการจะพัฒนานวัตกรรมขึ้นเพื่อประชาชนต่อเนื่อง ตอบรับยุคที่เรียกว่า digital transformation ซึ่งเราได้ปรับตัวกันอย่างหนักและจริงจัง จนเกิดนวัตกรรมที่โดดเด่นขึ้นมา แน่นอนว่าเรามีทิศทางที่ชัดเจนในการนำพาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนในอนาคต เราวางแผนในการสร้าง SuperApps หรือ EverydayApps โดยการพัฒนาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ที่จะต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ ที่เรามีอยู่ส่งต่อให้ถึงมือประชาชนของเราทุกคน


พ.ต.อ.อภิศักดิ์ โชติกเสถียร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาการแทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ทาง สภ.ปากเกร็ด ได้มีการประสานการปฏิบัติร่วมกับเทศบาลปากเกร็ดมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของข้อมูลด้านความปลอดภัยของเทศบาลนั้น ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาบูรณาการใช้ทั้งในส่วนของงานป้องกัน งานสืบสวน และงานจราจร โดยในส่วนของงานป้องกันฯ ได้นำสถิติมาวิเคราะห์วางแผนการป้องกันอาชญากรรม วางแผนการตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เพื่อป้องกันเหตุ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านงานสืบสวนได้นำข้อมูลเทคโนโลยีกล้อง CCTV มาใช้ในการสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว และสำหรับงานจราจร ได้นำข้อมูลเทคโนโลยีกล้อง CCTV มาบริหารจัดการจราจรให้เกิดคล่องตัว นำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เทศบาลจัดเก็บมาวิเคราะห์ความเสี่ยง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการวางแผน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วางแผนการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎจราจรที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น


นางสาวกาญจนาภา กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกู้นันทาภิวัฒน์ นครปากเกร็ด 3 กล่าวถึงการวิจัยสุขภาพในเด็กที่ เทศบาลฯ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สสส. จัดขึ้นนั้น ทางโรงเรียนพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ และคาดหวังจะขยายผลการนำนวัตกรรมห้องเรียนปลอดฝุ่นในช่วงชั้นอื่น และสร้างกิจกรรมกลุ่มย่อยให้กับเด็กเรื่องการจัดการฝุ่น รวมถึงการต่อยอดไปถึงกลุ่มผู้ปกครองในการสร้างความตระหนักและร่วมมือกันเพื่อลูกหลานของเราต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages