ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดพังงา - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, December 20, 2022

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดพังงา


เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต , หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตและสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดพังงาเฝ้ารับเสด็จ


นายเอกรัฐ หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี จังหวัดพังงาได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี

ปัจจุบันจังหวัดพังงา มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จำนวน 74,029 คน มีอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจฯ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติ รวม 74 แห่ง จังหวัดพังงาได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตอบสนองพระปณิธานขององค์ประธานโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเพชร ปีที่ 3 , ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบยอดเพชร ปีที่ 3 , วิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทอง ปีที่ 3 , โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเพชร ปีที่ 4 , ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 10 ชุมชนบ้านย่านยาว และบริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นชมรมดีเด่นระดับประเทศ , อำเภอเมืองพังงาและอำเภอตะกั่วป่า เข้าร่วมประกวดระดับภาคและประเทศ


นายเกษม วรสิทธิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา กล่าวว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 2,272 คน ทางโรงเรียนได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน ส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว มีคุณลักษณะ ของการเป็นผู้นำที่สามารถคิดและแสดงออก ซึ่งความเป็นคนรุ่นใหม่ตามแนวทางที่พระราชทานไว้


นางสาวชนากานต์ ธนารักษ์
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว กล่าวว่าชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 มีกิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบ “พี่สอนน้อง” “เพื่อนช่วยเพื่อน” มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด และกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพที่ส่งเสริมให้สมาชิกในชมรมพัฒนาศักยภาพตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและที่สำคัญไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์นวล ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว กล่าวว่า ศูนย์เพื่อนใจฯของเรา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน โดยใช้หลักในการทำงาน คือ หลัก 3 พ. พ.ที่ 1 พิจารณา คือ การส่งเสริมให้สมาชิกพิจารณาคุณค่าในตนเองและรักให้ตัวเองมากขึ้น พ.ที่ 2 เพิ่มพูน คือ เพิ่มพูนแนวคิดและมีการจัดกิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิก และ พ.ที่ 3 พัฒนา คือ พัฒนาศักยภาพสมาชิกให้สามารถดำรงตนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข กิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจฯ มีการให้คำปรึกษา การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ และศิลปะสร้างสรรค์ เช่น สอนวาดภาพ สอนแกะสลักผักผลไม้ สอนทำผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ และสอนทำขนมพื้นเมือง


ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยา ยกมือขึ้น” จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 10 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา จำนวน 30 คน ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดพังงา ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages