คปภ.ออกหนังสือด่วน สั่งห้าม "สินมั่นคง" ยกเลิกลูกค้ากรมธรรม์โควิด - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, July 16, 2021

คปภ.ออกหนังสือด่วน สั่งห้าม "สินมั่นคง" ยกเลิกลูกค้ากรมธรรม์โควิด


จากกรณี บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีหนังสือบอกยกเลิกประกันภัยโควิดด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รุนแรงแรงขึ้น ทำให้เป็นที่วิตกกังวลสำหรับลูกค้าผู้เอาประกันเป็นจำนวนมากในขณะนี้

16 ก.ค. 2564 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. ไม่เห็นด้วยกับกรณีดังกล่าว แม้เงื่อนไขของกรมธรรม์จะเปิดช่อง แต่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง คปภ. มีนโยบายมาโดยตลอดว่าให้บริษัทคำนึงถึงขีดความสามารถในการรับประกันโควิด

"คปภ.ไม่เห็นด้วยกับการบอกเลิกประกันโควิดครั้งนี้ เพราะในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน ระบบประกันควรเข้ามาช่วยดูแลประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาทางสินมั่นคงไม่เคยแจ้งให้ คปภ.รับทราบมาก่อนว่าจะมีการบอกเลิก" ทั้งนี้ คปภ.จึงเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมหารือร่วมกับตัวแทนสินมั่นคง เพื่อขอให้ยกเลิกการออกประกาศบอกเลิกการประกันภัยโควิดโดยด่วน และให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนเหมือนเดิม  อย่างไรก็ตาม หากสินมั่นคง ไม่ปฏิบัติตาม คปภ.ก็พร้อมยกระดับ ใช้แนวทางทางกฎหมายบังคับห้ามบอกเลิกประกันโควิด เพื่อให้คุ้มครองแก่ประชาชนต่อไป ซึ่งเป็นอำนาจของคปภ. ในฐานะนายทะเบียน

นายสุทธิพล ยังกล่าวอีกว่า ประกันภัยโควิดมีเป้าหมายเพื่อต้องการช่วยให้ประชาชนนำระบบประกันภัยมาช่วยรับมือความเสี่ยง และที่ผ่านมา คปภ.ก็ได้ย้ำมาตลอดให้บริษัทประกันทุกแห่งประเมินความสามารถในการรับทำประกันภัยของตัวเอง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนที่จะรับทำประกัน

ดังนั้น หากรับประกันมาแล้ว ก็ต้องดูแลผู้เอาประกันภัยให้ได้ตามเงื่อนไข ไม่ควรบอกเลิก จึงขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งกังวลหรือตื่นกลัว เพราะการบอกเลิกจะมีผลหลัง 30 วันนับจากประกาศ แต่ระหว่างนี้ คปภ.ก็พร้อมเข้าไปดูแลคุ้มครองผู้เอาประกัน และห้ามไม่ให้มีการยกเลิก

อย่างไรก็ตาม จากการหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ๆ ที่เปิดจำหน่ายประกันภัยโควิด ยังไม่พบมีการบอกเลิกการทำประกันภัยโควิดแบบสินมั่นคง โดยส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะทำ และพร้อมจะคุ้มครองตามเงื่อนไขทีกำหนดไว้  การบอกเลิกประกันภัยของสินมั่นคง เป็นการตัดสินใจและนโยบายเฉพาะภายในของบริษัทเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมซึ่งยังมีความแข็งแกร่งอยู่ในเวลา 17.00 น. คปภ. ได้มีคำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

พร้อมระบุว่า ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลก และประเทศไทย โดยรัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงอาจมีมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโรคดังกล่าวในอนาคต เพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชน รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันภัยโดยรวม 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงออกคำสั่งไว้ ดังนี้

ข้อ 1 คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรมประกันภัย COVID-2019 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

ข้อ 2 ในคำสั่งนี้ "กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19” หมายความว่า กรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง หรือเอกสารแนบท้าย ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"บริษัท" หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และหมายความร่วมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้ และยังมีผลบังคับใช้ เว้นแต่ปรากฎหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริต หรือฉ้อฉลประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

No comments:

Post a Comment

Pages