ก.วัฒนธรรม เชิญชวนรับชมและรับฟังสารคดีสั้น"จากใจชาวประชา"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, July 23, 2021

ก.วัฒนธรรม เชิญชวนรับชมและรับฟังสารคดีสั้น"จากใจชาวประชา"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
เชิญชวนคนไทยรับชมและรับฟัง สารคดีสั้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อวิทยุทั่วประเทศไทย

นับเป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่อีกครั้ง ที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของประชาชนชาวไทย กับกิจกรรมสารคดีเทิดพระเกียรติของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของพระองค์ ทั้งพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน พระเมตตาอันเปี่ยมล้น และพระราชกรณียกิจมากมายหลายทศวรรษที่ผ่านมา ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างหาที่สุดมิได้

สารคดีเทิดพระเกียรตินี้ จะนำเสนอพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นับตั้งแต่เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่พระองค์ได้เข้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” และได้กล่าวพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนคนไทย ความว่า "เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" ยังความปลาบปลื้มปีติสุขแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างล้นพ้นมาจนถึงทุกวันนี้ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายหลายทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย

ภายหลังที่ได้สถาปนาขึ้นครองราชย์แล้วนั้น ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศในทุกด้าน อาทิ ด้านสาธารณสุข ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการรับมือวิกฤตโรคโควิด-๑๙ ให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลครอบคลุมทั่วประเทศ ให้พร้อมรับมือบริการทางการแพทย์แก่ประชาชน รวมทั้งยังพระราชทานรถตรวจเชื้อ ชีวนิรภัย ให้แก่โรงพยาบาล 13 แห่ง เพื่อเสริมความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก และเข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว, ด้านการศึกษา ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนกระจายไปทั่วถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชปณิธานที่ว่า การศึกษาจะมีส่วนให้เยาวชนของชาติมีพื้นฐานความรู้ที่จะนำไปดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ, ด้านจิตอาสาเพื่อสังคมไทย จากโครงการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยใจ เพื่อให้คนไทยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล และโรงครัวพระราชทาน อีกหนึ่งน้ำพระราชหฤทัยที่พระราชทานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทุกพื้นที่ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกิจกรรมนานัปการมากมาย จากน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยที่ได้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมี

ร่วมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ชุด “จากใจชาวประชา” ซึ่งเป็นการรวบรวมบุคคลจากหลากหลายอาชีพที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ ไปปรับใช้ในชีวิต ผ่านทางออนไลน์ได้ทางยูทูป จากใจชาวประชา และรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ทศมราชา ปวงประชาถวายพระพร” เพื่อส่งต่อความรู้ความเข้าใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันที่ประชาชนคนไทยเคารพรักมาอย่างยาวนานสู่เยาวชนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทย ได้ทางสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก เครือข่าย ๔๙ สถานีทั่วประเทศ และสถานีวิทยุบิ๊กเอฟเอ็ม เครือข่าย ๓๐ สถานีทั่วประเทศ เวลา ๑๒.๐๕ น. ตั้งแต่วันนี้ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

No comments:

Post a Comment

Pages