ศูนย์คุณธรรม จับมือ จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบปีที่ 2 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, July 6, 2021

ศูนย์คุณธรรม จับมือ จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบปีที่ 2
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จับมือ จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และองค์กรภาคีเครือข่าย เปิดพื้นที่คุณธรรมจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” พร้อมกับ ชูป้ายในเชิงสัญลักษณ์เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ปีที่ 2


นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดในยุคโควิด-19 ที่กำลังเผชิญอยู่นั้นก็จะมีมิติของการใช้คุณธรรมมาทำให้สถานการณ์ต่างๆ นั้นดูเบาบางลง รวมถึงในเรื่องของการให้กำลังใจ เอื้ออาทรซึ่งกันและกันในสังคม เหล่านี้ คือพื้นฐานคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจของทุกคนที่ทำให้วิกฤติต่างๆ ของประเทศไทยสามารถผ่านไปได้ และในด้านของการบริหารจัดการนโยบาย ก็จะมีเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาตินำมาเป็นตัวตั้ง ซึ่งการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม อย่างการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายในวันนี้ อยู่ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยขับเคลื่อนและสอดรับควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในประเด็นของการสร้างความสามารถของการแข่งขันของคนในชาติ รวมถึง เรื่องของการสร้างความสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันไปสู่การพัฒนาประเทศสู่อารยะ ในเรื่องของการแข่งขัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดี
และในมุมของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ร่วมกับการบูรณาการของทุกหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่าย พร้อมที่จะเป็นกลไกในการเชื่อมประสาน และทำให้บรรลุเป้าหมาย ให้ประชาชนและสังคมมีคุณธรรม ซึ่งการขับเคลื่อนในมิติ บริบทต่างๆ เพื่อให้คุณธรรมนั้นเกิดความยั่งยืนจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกองค์กร เครือข่ายทั้งหมด สอดประสาน ขับเคลื่อนให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม ทั้งพัฒนาคนให้มีความรู้อย่างเดียวคงไม่พอ ต้องพัฒนาความรู้ ควบคู่ไปกับความดี ดังนั้น เรื่องคุณธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้ง ทรัพยากรมนุษย์เป็นถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด เมื่อทรัพยากรมนุษย์มีคุณธรรม เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนได้นั้น ก็จะสะท้อนสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับสังคมไทย


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า แม้ว่าที่ผ่านมาจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ตาม แต่แกนนำหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ที่รวมกันเป็นกลุ่มเครือข่ายจำนวน ๑๓ เครือข่าย ในจังหวัดเชียงรายได้เกิดความตื่นตัว และมีการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กรได้อย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งการมี “เวทีสมัชชาคุณธรรม” และ “ตลาดนัดคุณธรรม” ครั้งนี้ ถือเป็นพื้นที่กลางให้ทุกหน่วยงาน หรือคนที่จะทำความดี ได้พบปะ พูดคุย ชม แชร์ เชียร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งผลให้มีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม
และถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายมาร่วมแสดงพลังความร่วมมือในการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้พัฒนาไปสู่จังหวัดคุณธรรม มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน การส่งเสริมคุณธรรมควรจะต่อยอดจากความสำเร็จ จากต้นทุนคุณธรรมที่มีอยู่เดิมในแต่ละพื้นที่ โดยเอาประสบการณ์ ความรู้ ความสำเร็จขององค์กร ชุมชนเหล่านั้น มานำเสนอให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเป็นองค์ความรู้ ยกระดับสู่การเป็นนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย และขยายผลให้เกิดชุมชน องค์กรต้นแบบมากเพิ่มขึ้นต่อไป


นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรมของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ให้เชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ลงมือปฏิบัติ พร้อมขยายเครือข่ายองค์กรเพิ่มขึ้นเป็น ๑๓ เครือข่ายทางสังคม จำนวน ๒๑๓ หน่วยงาน ซึ่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงรายได้มีการร่วมประกาศเจตนารมณ์กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน สร้างวินัยจราจร และคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงาน” จากนั้น หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างมุ่งนำประกาศเจตนารมณ์ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดรูปธรรม เกิดเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ อำเภอคุณธรรมต้นแบบ ควบคู่ไปกับการเกิดนวัตกรรม องค์ความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละเครือข่ายได้อย่างน่าสนใจ
การดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ให้เป็นเมืองแห่งคุณธรรม “Chiang Rai Moral City” โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ สร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่เพื่อประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” โดยการขับเคลื่อนในด้านต่างๆ จำเป็นต้องใช้หลักคุณธรรม ร่วมด้วยจะทำให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองคุณธรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะร่วมผลักดันให้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายประสบผลสำเร็จ และนำแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงรายเข้าสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นวาระสำคัญของจังหวัดต่อไป นายประจญ กล่าวทิ้งท้าย


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในสถานการณ์โควิด – ๑๙ ต้องอาศัยหลักคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ ความกตัญญู โดยคุณธรรมเหล่านี้อาจกล่าวได้ว่า คือ คุณธรรมพื้นฐานในจิตใจของมนุษย์ การค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ต้องเริ่มต้นจาก “ตัวเรา” เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่พฤติกรรมดี ภายใต้การมอง ๒ มิติ คือ การมองประจุลบในจิตใจ และการมองประจุบวก (การใช้ความสันติสุข ใช้เหตุผล และสติ) ซึ่งนำมาสู่ “การแปลงลบให้กลายเป็นพลังบวก” ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรม ต้องเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และนำมาสู่สังคมคุณธรรม โดยคุณธรรมนั้น “จะต้องนำความรู้ ไม่ใช่ความรู้นำคุณธรรม” และสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การถอดบทเรียนร่วมกับกลไกท้องถิ่นในการร่วมพัฒนา โดยเริ่มต้นจากตัวเรา ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไร เราจะร่วมสู่กับสถานการณ์เหล่านั้นไปด้วยกัน เราจึงใช้คำว่า “คนดีต้องมีพื้นที่ยืน แต่ความดี ต้องมีพื้นที่ในสังคม”
ซึ่งเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมทั้ง 4 ภาคนี้ จะสะท้อนการรวมพลังซึ่งกันและกันของทุกภาคส่วน“ทุกท่านที่กำลังรวมตัวกันในงานสมัชชาวันนี้ เราจะกู่ก้องประกาศร่วมกันว่า คนดีต้องมีพื้นที่ยืน และความดีต้องมีพื้นที่ในสังคม ทุกๆ ภาคีเครือข่าย ทุกองค์กร จะเกิดขึ้น ซึ่งอีกไม่นานนี้ก็จะเกิดขึ้นในงานสมัชชาชาตินั้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ ทำให้สังคม กลายเป็นสังคมที่มีคุณธรรม และเป็นสังคมที่เกิดสันติสุขจากจุดเริ่มต้น เริ่มต้นที่ตัวเรา ถ้าเราเริ่มต้นตัวเราเองได้ ท้ายที่สุดเราก็จะสามารถต่อสู้กับเชื้อโควิด และไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไร เราจะใช้หัวใจแห่งคุณธรรมสู่ไปด้วยกัน สร้างสันติสุขร่วมกัน และขอเป็นพลังใจให้กับทุกๆ ท่านจากศูนย์คุณธรรม” รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวทิ้งท้าย

งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัด จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ภาค 4 จังหวัด
ในรูปแบบ Hybrid Online เริ่มจังหวัดแรกที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2564 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2564 
สามารถติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละจังหวัดได้ทาง 
Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

No comments:

Post a Comment

Pages