รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ผอ. สรพ.เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ./พชข.) - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, March 24, 2024

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ผอ. สรพ.เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ./พชข.)


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กล่าวแสดงความยินดี และมอบประกาศนียบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ./พชข.) ร่วมกับนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนพ. ภาณุมาศ ญาณเวทย์กุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดขึ้นใน วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Sapphire 105-107 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ 
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

โดยการจัดงานครั้งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมาอย่างต่อเนื่อง มีกลไกการทำงานสำคัญคือ “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” มีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำโดยการช่วยเหลือกันและกัน ซึ่งมีอำเภอที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ จำนวน 39 พื้นที่ 117 แห่ง และเข้ารับเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอนี้

No comments:

Post a Comment

Pages