ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิก “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 27 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, October 28, 2022

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิก “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 27


วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิก “ ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง ” รุ่นที่ 27 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี


ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง หรือ TO BE NUMBER ONE CAMP เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีแนวคิดเพื่อให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกันที่จะได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม อย่างถูกต้องและเหมาะสม ไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินมุ่งให้เยาวชนเรียนรู้อย่างผ่อนคลาย และมีความสุข ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ได้ประสบการณ์และมีเพื่อนใหม่ ทำให้เกิดสังคม เกิดเครือข่ายให้เยาวชนได้ฝึกช่วยเหลือตัวเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สร้างการเปลี่ยนแปลงจาก“ภายใน”เช่น การค้นพบความสามารถของตนเอง การนับถือ ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง 


โดยให้เยาวชนเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจและชื่นชอบ มีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็น Idol ของเยาวชน ใช้วิธีการสอน หรือฝึกฝนแบบไม่กดดัน ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน และสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่เน้นแนวคิดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ เพื่อให้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีความคิดเชิงบวก ไม่ท้อถอย อะไรง่ายๆ มีความพยายาม รู้จักเสียสละ อดทน มีความภาคภูมิใจและมั่นใจในตัวเอง สามารถดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างมีความสุข


หลักสูตร และกระบวนการของ “ค่าย” มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะต่างๆ ได้แก่ ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ทักษะการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาตนเองและกลับไปเป็นผู้นำจัดกิจกรรมให้กับเพื่อนๆในพื้นที่ ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่สมาชิกสนใจ เช่น การแสดง การเต้น การร้องเพลง ศิลปะ ภาษา ดนตรี กีฬา เพื่อให้สมาชิกนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคต

จากการประเมินผล พบว่า กิจกรรมที่ทำให้สมาชิกค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุดคือการแสดงความสามารถหน้าพระพักตร์ และสมาชิกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้าน เช่น การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทัศนคติเชิงบวก การทำงานเป็นทีม บุคลิกภาพที่เหมาะสม และสามารถนำความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่ได้พัฒนาจากโครงการไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ ยังพบว่า พี่เลี้ยงพิเศษ ซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่าย และสมัครเข้ามาทำหน้าที่ดูแลน้องๆ ในค่ายรุ่นต่อๆมา มีพัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต การมีจิตอาสา และการเป็นแบบอย่าง อันดีงามให้กับน้องๆรุ่นต่อไป


TO BE NUMBER ONE CAMP กำหนดจัดขึ้นปีละ 2ครั้ง ในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยจัดสรรโควตาให้กับเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 12-24 ปีทั่วประเทศ ใช้ระยะเวลาเข้าค่าย 6 วัน5 คืน และสำหรับค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 27 เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 16 ถึง วันศุกร์ที่ 21ตุลาคม 2565 มีเยาวชนในสถานศึกษา ชุมชน และสถานพินิจฯ ทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 450คน และในวโรกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรวีดีทัศน์กิจกรรมในค่าย การแสดงความสามารถของสมาชิก ซึ่งเป็นผลจากการฝึกฝนทักษะในค่าย จำนวน7 ชุด และการกล่าวความรู้สึกในการเข้าค่ายของสมาชิกจำนวน 6 คน

No comments:

Post a Comment

Pages