“ TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 27 ” กับความประทับใจของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายมากกว่า 1 ครั้ง - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, October 26, 2022

“ TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 27 ” กับความประทับใจของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายมากกว่า 1 ครั้ง


นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในพิธีเปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่ 27 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานีว่า“ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” หรือ TO BE NUMBER ONE CAMP เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่เปิดโอกาสและทางเลือกให้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม อย่างถูกต้องและเหมาะสม 


ได้รับประสบการณ์ไปพร้อมๆกับได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในลักษณะ PLAY AND LEARN และยังได้เพื่อนใหม่ๆ ทำให้เกิดสังคม เกิดเครือข่าย TO BE NUMBER ONEอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ค่ายฯนี้ยังให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ระหว่างเยาวชนที่มีความแตกต่าง ทั้งด้านพื้นที่ ภูมิลำเนา และสถานะทางครอบครัว ในการตามหาความฝันของตน รวมทั้งโอกาสการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยอย่างมีความสุข มีความคิดเชิงบวก ไม่ท้อถอยอะไรง่ายๆ มีความพยายาม รู้จักเสียสละ อดทน มีความภาคภูมิใจ และมั่นใจในตัวเอง


กิจกรรมในค่ายมีทั้ง “กิจกรรมที่ต้องเรียนรู้” “กิจกรรมที่ควรเรียนรู้” และ “กิจกรรมที่น่าเรียนรู้”และผลจากการติดตามสมาชิกที่ผ่านค่ายนี้ ตั้งแต่ รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 26 ซึ่งถือเป็นแกนนำโครงการ TO BE NUMBER ONE พบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้าน เช่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีทัศนคติมุมมอง เรียนรู้วิธีการทำงาน มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และยังสามารถนำความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่ได้รับจากค่าย ไปช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้อีกด้วย นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจ จึงขอให้น้องๆพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ จากค่ายนี้ไปเพื่อพัฒนาตัวเรา และทำประโยชน์กับสังคมให้ได้มากที่สุด เพื่อสานต่อความสำเร็จของค่ายนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด


หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ
เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า“ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง”หรือ TO BE NUMBER ONE CAMP เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้โอกาสน้องๆสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้มาร่วมกิจกรรมฝึกทักษะและประสบการณ์ชีวิตเพิ่มเติมในช่วงปิดเทอม ได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ เป็นพระกรุณาธิคุณและเป็นพระประสงค์ขององค์ประธานโครงการที่ต้องการให้น้องๆได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่ง คนดี ค้นหาตัวเองให้พบ ไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ขอให้เป็นข้อดีของตัวเอง เป็นหนึ่งในแบบของตัวเอง เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราชอบ เป็นหนึ่งในโครงการTO BE NUMBER ONE ไม่ใช่ที่หนึ่งที่ได้มาจากการแข่งขัน

หม่อมหลวงยุพดี กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่จะได้รับพิจารณาให้ร่วมค่าย TO BE NUMBER ONE เป็นเรื่องที่ยากแต่เมื่อได้มาร่วมค่ายแล้วถือว่าคุ้มค่ามากๆ หวังว่าความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้เกิดขึ้นกับน้องๆ จากคนที่พูดน้อยไม่มั่นใจในตัวเองก็กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น เพราะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา การที่น้องๆมาจากต่างที่กันก็ไม่ใช่อุปสรรค การได้กิน นอน ได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เรียนรู้และพัฒนาในสิ่งต่างๆร่วมกันทำให้รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อจบค่ายแล้วทุกคนก็จะรักจะผูกพันกัน จึงขอให้น้องๆใช้เวลาที่อยู่ในค่ายนี้อย่างคุ้มค่า เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด เพราะทุกคนเมื่อจบจากค่ายแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นแกนนำ ที่จะนำสิ่งดีๆที่ได้รับจากค่ายไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆที่รออยู่ที่โรงเรียนและในชุมชน


อีกเรื่องที่อยากฝากคือเรื่องของความกตัญญูกตเวทีเพราะถือเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทุกคนควรต้องมี ความกตัญญูกตเวทีจะนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ จึงขอให้น้องๆทุกคนที่เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่งและดี เพื่อตอบแทนพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้ประทานค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งให้กับพวกเรา

นายธนเดช เอื้อรัตน์ศรีทอง “บาส” โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จังหวัดเชียงราย เล่าว่าตัวเองเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เนื่องจากตนเองยังไม่ได้เป็นแกนนำจึงยังไม่ได้รับโควต้าในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในปีนี้ แต่ตนเองมีแรงจูงใจ ชอบและประทับใจในทุกๆกิจกรรมที่ทางค่ายได้จัดให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงสนใจและอยากจะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมในค่ายให้ได้มากที่สุด เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆมากมายที่ได้รับจากค่ายไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปพัฒนาตัวเอง จึงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษนอก เหนือจากโควต้าที่จังหวัดได้รับการจัดสรร

นางสาวเปวิกา ชุมประเสริฐ “เจล” โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง หนึ่งในสมาชิกอีกคนที่มาร่วมค่ายเป็นครั้งที่ 3 เล่าว่า ตนเองเคยร่วมกิจกรรมค่ายรุ่นที่ 25,26 และครั้งนี้คือรุ่นที่27 ซึ่งการมาร่วมค่ายครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3 เพราะคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมค่ายนั้นมีอยู่อย่างมากมาย ค่ายTO BE NUMBER ONE เป็นที่รวมทุกๆอย่างทั้งความรู้และประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างไม่รู้จบ ตนจึงต้องการมาพัฒนาในสิ่งที่ยังไม่รู้ เพราะเชื่อว่าเราทุกคนต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองและสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และอีกเหตุผลหนึ่งคือตนต้องการจะมาเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมอีกครั้ง เพื่อที่จะเก็บความทรงจำและความประทับใจในค่ายนี้ไว้ตลอดไป

No comments:

Post a Comment

Pages