เริ่มแล้ว!! เวที TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2023 กับการเดินหน้าสร้างพื้นที่บวกเพื่อเยาวชนไทย - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, October 24, 2022

เริ่มแล้ว!! เวที TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2023 กับการเดินหน้าสร้างพื้นที่บวกเพื่อเยาวชนไทย


กรมสุขภาพจิต เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 ชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวในงานแถลงข่าว TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ MCC HALL ชั้น 4 The Mall Lifestore งามวงศ์วาน จ.นนทบุรีว่าในฐานะกรมสุขภาพจิตทำหน้าที่เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ว่า ถึงวันนี้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ย่างเข้าปีที่ 21 ปีของการดำเนินงานที่มีลักษณะการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาเยาวชน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ทำให้เกิดเครือข่าย และขยายเครือข่ายเยาวชนที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ คือ มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม มีจิตอาสาและมีค่านิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 


โดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ กิจกรรม “DANCERCISE” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการพัฒนาเยาวชนตามแนวทางโครงการมาตั้งแต่เริ่มโครงการ เนื่องจากการสำรวจ พบว่า Dancercise เป็นกิจกรรมที่เยาวชน วัยรุ่นชื่นชอบ โดยมีค่านิยมว่าถ้าใคร เต้นเป็น เต้นได้ ก็จะดูเก่ง ดูเท่ Popular ประกอบกับ DANCERCISE เป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในรูปแบบของ แอคทีพเทนเม้นท์(activetainment) คือการผสมระหว่างการออกกำลัง กับเกมสนุกสนานที่สร้างสรีระร่างกายให้แข็งแรง และเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ทำให้น้องๆมีความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจ เป็นการเติมเต็มสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 


ผลสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมนี้มาโดยต่อเนื่อง ในเชิงปริมาณ พบว่า เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในเชิงคุณภาพ ที่ปรากฏ คือ น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมทางบวก เช่น มีความอดทน เคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่ม มีระเบียบวินัย รู้จักรอคอย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพิ่มมากขึ้น และส่วนหนึ่งพิสูจน์ให้ผู้ปกครองเห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไม่ได้ทำให้ผลการเรียนลดลง แต่กลับทำให้มีสมาธิดีมากขึ้น และยังสามารถพัฒนาทักษะด้านการเต้นที่เขารักและสนใจให้เก่งขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนอีกจำนวนมาก จึงขอให้ทุกคนมั่นใจ ว่ากิจกรรมภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ทุกกิจกรรมจะแฝงการพัฒนาทักษะต่างๆให้กับเยาวชน ซึ่งนอกจากความสำเร็จที่ประเมินได้อย่างที่กล่าวแล้ว เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจะยังได้รับประสบการณ์ และมีความทรงจำ ความประทับใจที่จะติดตัวเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้น้องๆตลอดไป


หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE ประธานกรรมการตัดสิน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 เปิดเผยว่า ในปีนี้จะมีการปรับเรื่องของเวลาเพลงให้ลดลง รุ่นละ 30 วินาที คือ รุ่น Junior 3.30 นาที - รุ่น Pre-Teenage 4.30 นาที - รุ่น Teenage 4.30 นาที ซึ่งเวลาที่บังคับนี้จะรวมเพลงบังคับ TO BE NUMBER ONE ที่ขึ้นต้นแล้วด้วย ซึ่งโจทย์เพลงหรือแนวเพลงที่ใช้เราก็ยังเปิดกว้างให้เป็นแบบอิสระ เพราะจาก ที่ผ่านมา 2 ปีก็เป็นเพลงอิสระ ทำให้เราเห็นความคิด สไตล์การเต้น การทำโชว์ ที่เปิดกว้างมากขึ้น รับรู้ได้ว่าเด็กๆ แต่ละทีมมีความคิดสร้างสรรค์การทำโชว์ การครีเอทท่าเต้นได้ผ่านกระบวนการคิดมาแล้ว และทุกคนได้แสดงออกมาอย่าง เต็มความสามารถ ในส่วนของเกณฑ์อายุ และจำนวนในแต่ละทีม จะเน้นย้ำเรื่องของความบริบูรณ์ ดังนี้ รวมสมาชิกในทีมเข้าร่วมแข่งขัน 12 - 20 คน รุ่นJunior อายุ 6-9 ปีบริบูรณ์ รุ่น Pre - Teenage อายุ 9 ปีขึ้นไป -14 ปีบริบูรณ์ และรุ่น Teenage อายุ 14 ปีขึ้นไป -22 ปีบริบูรณ์ โดยอายุบริบูรณ์ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และเนื่องจากโจทย์เพลงที่กำหนดเป็นแบบอิสระเปิดกว้าง ก็อยากให้ทุกคนคิด และครีเอทการเต้น การทำโชว์ออกมาอย่างเต็มที่แต่ต้องออกมาอย่างสร้างสรรค์ เพราะการให้คะแนนของกรรมการทุกคนก็จะดูหลายๆ ส่วนประกอบพร้อมๆ กัน ทั้งการเต้นที่สอดคล้องกับจังหวะดนตรีท่าทาง สไตล์การเต้น ความพร้อมเพรียง ต่างๆ บางทีมจะครีเอทมาแบบมีเรื่องราว บางทีมก็เน้นที่การเต้นที่ดูแข็งแรง แต่ให้หลีกเลี่ยงท่าทางที่แสดงออกถึงความรุนแรง หรือการต่อสู้ รวมถึงหลีกเลี่ยงการแต่งกายที่ดูล่อแหลมด้วย ทั้งหมดนี้มีความสอดคล้องกันหมด กรรมการจะดูทุกๆ ส่วนประกอบกัน 


อย่างไรก็ตามหวังว่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ สนุกๆ กรรมการปีนี้ประกอบด้วย หม่อมหลวงยุพดีศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และประธานคณะกรรมการตัดสิน คุณอัศกร ศิริสุจริตธรรม (ครู อาร์ต), คุณเกศริน เอกธวัชกุล (นุ้ย) , คุณมนัสสวีกฤตตานุกูล (หลิว) , คุณจรันธนิน ปานประเสริฐโชค (ล็อต),คุณอนุสรณ์มุสิกะสินธุ (ปุ้ม) , คุณพชรพล จั่นเที่ยง (วิทย์) , คุณสุภัชญา บุณยสุขานนท์(เบลล์),คุณไพลิน รัตนแสงเสถียร (หวาหว่า), คุณซีแนม สุนทร , คุณธโนทัย เอื้ออมรรัตน์ (เต้ย) คุณนพพร บัวมีธูป (ครูเคน D-Dance), และ คุณชานนท์ทองภูธร (อาร์ท) เวทีนี้ถือเป็นเวทีการแข่งขันเต้นที่ใหญ่ที่สุดอีกเวทีหนึ่ง มีเยาวชนมาร่วมการแข่งขันจำนวนมาก ซึ่งล้วนแต่มีพัฒนาการ มีทักษะ แนวการเต้นใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งมีการพาตัวเอง ก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นไปถึงการแข่งขันในเวทีระดับโลก และได้รางวัลกลับมามากมาย สามารถสร้างพลัง และเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนได้ บางคนก็ผันตัวเองไปเป็นคุณครูสอนด้านการเต้น สร้างนักเต้นประดับวงการเต้นได้มากมาย เหนือสิ่งอื่นใดคือเด็กๆได้ เรียนรู้ที่จะแพ้ที่จะชนะ มีน้ำใจ และได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ

สุดท้ายขอเชิญชวนเยาวชน คนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 ชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานโครงการTo Be Number One กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพท์ 0-2590-8182 , 0-2590-8188 หรือ 
บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ โทรศัพท์ 089-060-2966 : โทรสาร 0-2769-8155

No comments:

Post a Comment

Pages