ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, July 24, 2023

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริตามแนวทางพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาตั้งแต่ปี 2545 ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) รณรงค์สร้างกระแสค่านิยมเพื่อ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 2) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และ 3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการดำเนินงานมีกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดประกวดผลการดำเนินงานในโครงการ เพื่อกระตุ้นเครือข่าย จังหวัด อำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร และชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งปัจจุบันมีชมรมครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ให้มีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง 


โดยเปิดโอกาสให้เครือข่าย จังหวัด อำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร และชมรม เข้าร่วมนำเสนอ เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ร่วมแสดงนวัตกรรมและองค์ความรู้ ที่พัฒนาจากความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์และความรู้ของสมาชิกในระดับภาคและคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ เป็นประจำทุกปี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระแสดที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE


การประกวดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดีเด่นและกลุ่มต้นแบบ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับเงิน ทอง เพชร และยอดเพชร โดยเกณฑ์ประเมินจะสูงขึ้นในแต่ละระดับ ซึ่งจังหวัด อำเภอ และเขต TO BE NUMBER ONE เน้น เรื่องการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย การบริหารจัดการ แผนงาน และการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ และขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อำเภอ และเขตกรุงเทพมหานคร 


สำหรับชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท เกณฑ์ประเมิน ในกลุ่มดีเด่น เน้นผลการปฏิบัติงานตามแนวทางและยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE และกลุ่มต้นแบบ เพิ่มเกณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของชมรมขึ้นตามแต่ละระดับ คือ ระดับเงิน เพิ่มเกณฑ์ “การพัฒนาเครือข่าย” ระดับทอง เพิ่มเกณฑ์ “การพัฒนานวัตกรรม” และระดับเพชร/ระดับยอดเพชร เพิ่มเกณฑ์เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้” สำหรับรูปแบบการประกวด ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานโดยบุคคล และรอบตัดสินระดับประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 596 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัด 76 จังหวัด อำเภอ 56 อำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร 5 เขต ชมรมในชุมชนภูมิภาค 77 แห่ง ชุมชนกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง สถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 107 แห่ง สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 62 แห่ง สถานประกอบการ 63 แห่ง สถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมฯ 45 แห่ง เรือนจำและทัณฑสถาน 46 แห่ง และสำนักงานคุมประพฤติ 39 แห่ง


ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพรวมการประกวดระดับภาคและพื้นที่ ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ เขตกรุงเทพมหานครและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ พระราชทานรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรในสถานศึกษา บุคลาการในสถานประกอบการ บุคลากรในชุมชน และบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งสิ้น 39 รางวัล

No comments:

Post a Comment

Pages