กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจัดกิจกรรม “โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ72 พรรษา ในปี 2567” - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, July 4, 2023

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจัดกิจกรรม “โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ72 พรรษา ในปี 2567”


เมื่อวันที่30 มิถุนายน 2566  ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ72 พรรษา ในปี 2567” โดยมีพลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธี และมี “พระธรรมราชานุวัตร วิภัชธรรมโกศล โสภณกิจจานุกิจนิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี” เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนในทุกหมู่เหล่า และทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการแพทย์ และการสาธารณสุข ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิและหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อีกทั้งยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ และใส่พระทัยติดตามผลการดำเนินงานเสมอมา ซึ่งเป็นการสืบสานต่อยอดพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุข ด้วยทรงเห็นว่า ประชาชนที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายจะเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น จะส่งผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่ายกาย และจิตใจ ย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจ และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคม


กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได้น้อมนำพระราชดำริ และสนองเบื้องพระยุคลบาท โดยได้พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกการดำเนินงานจากหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

ด้าน ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรคกล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2567 ที่จะถึงนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรคได้จัดทำ “โครงการการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567” ขึ้น 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567 เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ปลอดจากโรคและภัยสุขภาพสำคัญ และมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในระยะยาว เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เรื่องการควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566 โดยมีเป้าหมายการให้บริการแก่ประชาชนใน 13 เขตพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยแต่ละพื้นที่มีการจัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียน เรือนจำ และวัด เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 7,200 แห่ง


สำหรับการจัดกิจกรรม“โครงการการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบโรค และภัยสุขภาพที่สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567” ที่จัดขึ้น ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานครแห่งนี้ ประกอบด้วย บริการตรวจ X- Ray ปอด คัดกรองวัณโรคด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิตอล พระราชทาน X- Ray Digital mobileโดยกองวัณโรคฯ , การมอบรองเท้าให้กับผู้สูงอายุ , บริการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยสถาบันบำราศ โรงพยาบาลตากสิน (ในนามสำนักการแพทย์กทม.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมต่างๆได้แก่ 1.กองวัณโรค 2.กองโรคติดต่อทั่วไป3.กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 4.กองป้องกันการบาดเจ็บ 5.กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์6. กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย 7.กลุ่มงานโภชนาการ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย 8.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย 9.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค 10. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

No comments:

Post a Comment

Pages