“ภาคเหนือ” กับการประกวดผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, March 2, 2023

“ภาคเหนือ” กับการประกวดผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566


“ เชียงใหม่” นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ซึ่งนับเป็นการประกวดภาคแรกประจำปี 2566 นี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอให้เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและขยายเครือข่ายชมรมในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจฯ เรือนจำ ทัณฑสถานและสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกกลุ่มในสังคมอย่างครอบคลุม สนองแนวทางพระราชทานขององค์ประธานโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 


โดยได้จัดการประกวดฯขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลการประกวดฯ และนายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติร่วมในพิธีรับรางวัลพระราชทานการประกวดฯระดับภาคเหนือ


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า การประกวดผลงานในวันนี้ เป็นความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน และชมรมประเภทต่างๆและยังเป็นเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

ทั้งนี้การดำเนินงานตามแนวทางโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดและอำเภอ TO BE NUMBER ONE มีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ คือ การบูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและการดูแลช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ส่วนชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งแบ่งเป็นชมรมฯในชุมชนภูมิภาค ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ในสถานประกอบการ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ มีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ คือ ความเข้มแข็งในการรวมตัวของสมาชิกเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิด “โดยสมาชิกเพื่อสมาชิก” และแนวทางยุทธศาสตร์โครงการ คือ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำหรับปีนี้การประกวดผลงานระดับภาคเหนือมีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับต้นแบบและดีเด่น จำนวน 17 จังหวัด ในขณะที่อำเภอและชมรมฯประเภทต่างๆเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 265 แห่ง โดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคเหนือ ประเภทจังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี และโรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ และในสถานประกอบการ คือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขนุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้กล่าวเชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่ทรงห่วงใยและทรงทุ่มเททรงงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี ด้วยทรงเข้าใจ เข้าถึง อารมณ์ จิตใจ ของเยาวชนวัยรุ่นอย่างลึกซึ้ง ทรงทำให้เยาวชนวัยรุ่นเปิดใจยอมรับและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการด้วยความสมัครใจ และด้วยพระเมตตา พระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะ จึงทรงเป็นศูนย์รวมใจของเหล่าพสกนิกร ทรงก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างจริงจัง ทำให้โครงการ TO BE NUMBER ONE ประสบความสำเร็จ มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศ สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กร ชุมชน สังคมและประเทศชาติ


“ ขอแสดงความยินดีกับจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลพระราชทานและขอแสดงความชื่นชมกับทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวด แม้จะไม่ได้รางวัลหรือยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ แต่สิ่งที่ได้เหมือนกันคือพวกเราได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และร่วมแรงร่วมใจ ทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สนองพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งคุณความดีที่ทุกท่านได้ร่วมดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ของชาติ ให้เป็นคนเก่งและดี จงเสริมส่งให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญและประสบความสำเร็จในทุกประการ ” นายแพทย์จุมภฎกล่าว

No comments:

Post a Comment

Pages