ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการประกวดผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, March 15, 2023

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการประกวดผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักในโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตทำหน้าที่เลขานุการโครงการ ดำเนินงานสนองพระปณิธานและแนวทางพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างดีที่สุด และมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัด ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะเลขานุการโครงการของจังหวัดอย่างเข้มแข็งจริงจัง เน้นการให้ความรู้ ควบคู่กับการปรับเจตคติของเยาวชนสมาชิกตาม 3 ยุทธศาสตร์ของโครงการ รวมทั้งการจัดบริการ บำบัด รักษา และฟื้นฟู สมาชิกโครงการที่พลาดพลั้ง ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัด รักษา ภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” อย่างต่อเนื่อง


สำหรับเกณฑ์การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภท จังหวัดและอำเภอ TO BE NUMBER ONE คือ นโยบาย แผนงานการบูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงภายใต้จังหวัดที่เข้มแข็งชัดเจน และการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด ภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ในขณะที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งประกอบด้วย ชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ในสถานประกอบการ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ 


มีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญคือ มีการดำเนินงานตามองค์ประกอบชมรมฯ 3 ก. ที่ชัดเจน และเข้มแข็งภายใต้แนวทาง “สมาชิกเพื่อสมาชิก” และ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์โครงการ คือ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อว่า ปีนี้มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับต้นแบบ และดีเด่นครบทั้ง 20 จังหวัด ส่วนอำเภอและชมรมฯ ประเภทต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ทั้งสิ้น 335 แห่ง โดยจังหวัดและชมรมฯที่เป็นต้นแบบ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการตัดสินที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2566 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดยโสธร จังหวัดหนองบัวลำภู ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอำนาจเจริญ 


ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลหนองแก จังหวัดหนองบัวลำภู ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร คือ ชุมชนบ้านหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนบ้านแคนน้อย จังหวัดยโสธร และชุมชนบ้านดงกลาง จังหวัดขอนแก่น ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร คือ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร คือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง คือ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ จังหวัดอำนาจเจริญ 

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร คือ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร คือบริษัท สหเรือง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร และบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) จังหวัดยโสธร

No comments:

Post a Comment

Pages