ออมสินปลื้ม คว้ารางวัลเกียรติยศ รัฐวิสาหกิจบริหารจัดการดีเด่น 4 ปีซ้อน รวมกวาด 7 รางวัล มากสุดเป็นประวัติศาสตร์ธนาคาร - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, March 24, 2023

ออมสินปลื้ม คว้ารางวัลเกียรติยศ รัฐวิสาหกิจบริหารจัดการดีเด่น 4 ปีซ้อน รวมกวาด 7 รางวัล มากสุดเป็นประวัติศาสตร์ธนาคาร


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินประสบความสำเร็จ เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในการประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยได้รับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี 


ครั้งนี้ธนาคารออมสินได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 ประเภทรางวัล มากที่สุดในประวัติศาสตร์ธนาคาร สะท้อนความสำเร็จในการมุ่งมั่นดำเนินภารกิจธนาคารเพื่อสังคม และบทบาทในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในฐานะรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยทั้ง 7 รางวัลที่ธนาคารออมสินได้รับ ประกอบด้วยรางวัลเกียรติยศด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ซึ่งได้รับต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากการที่ธนาคารมีระบบบริหารจัดการที่สามารถผลักดันการดำเนินงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ ทั้งที่เป็นการบริหารจัดการภายในองค์กร และการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งเอื้อต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน


รางวัลเกียรติยศด้านการบริการ (Digital Channels for Better Service) ซึ่งธนาคารได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความเป็นเลิศด้านการให้บริการ สามารถสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าประชาชนได้มาตรฐานเมื่อเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

รางวัลด้านการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัลดีเด่น ที่ธนาคารมีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรในมิติต่าง ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว


รางวัลด้านการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืนดีเด่น เป็นประเภทรางวัลใหม่มอบครั้งแรกในปีนี้ ที่ประกาศให้ธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานแรกที่ได้รับรางวัล ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในบริบทด้านการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ เกิดผลลัพธ์ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และสิ่งแวดล้อม

รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น (ด้านความคิดสร้างสรรค์) จากโครงการ "เบาหนี้" ที่ได้ผลักดันและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร และมีการนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ใหม่และด้านกระบวนการทำงาน


รางวัลด้านการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ GSB ชุมชนมีดี ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ที่ธนาคารได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นนโยบายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน เกิดผลลัพธ์การดำเนินงานตามนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น (ด้านนวัตกรรม) จากโครงการ MyMo Solutions during COVID-19 ที่ธนาคารได้รับรางวัลชมเชยจากการส่งเสริมการให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

No comments:

Post a Comment

Pages