ออมสิน คว้า 2 รางวัลใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายพันธบัตร เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ EXIM BANK - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, March 23, 2023

ออมสิน คว้า 2 รางวัลใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายพันธบัตร เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ EXIM BANK


ธนาคารออมสิน คว้ารางวัล “Best Green Bond – Financial Institution Thailand” จากเวทีระดับโลก The Asset Triple A Awards 2022 จัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านการดำเนินงานการเงิน การลงทุน และรางวัล “State Owned Enterprise ESG Bond of the Year” จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2022 ที่มอบให้แก่ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ ที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, Social, Sustainable Financing Framework) โดยธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในบทบาทของ “Green Structuring Advisor, Bookrunner and Lead Manager” ในฐานะผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Bond ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ยึดหลัก “ESG” ซึ่งครอบคลุมถึงการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) ควบคู่กับการพัฒนาสังคม (Social) รวมทั้งคำนึงถึงเรื่องธรรมาภิบาล (Governance) และความยั่งยืน (Sustainability) ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีบริการทางการเงินครบวงจร รวมถึงการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือตราสารหนี้ต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปลงทุนและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ESGหลากหลายโครงการ โดยถือเป็นการดำเนินงานสำคัญที่สนับสนุนช่วยเหลือสังคมได้ในภาพรวม และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

ดังนั้น การเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ EXIM BANK ในครั้งนี้ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคมในระยะยาว โดยที่ผ่านมาธนาคารได้เข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญของการออก ESG Bond ทั้งของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การเคหะแห่งชาติ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวมถึงหุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน อีกด้วย ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกของประเทศไทย ที่ออกและเสนอขาย Green Bond ของ EXIM Bank ในครั้งนี้ ซึ่งมีการเสนอขายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ให้กับผู้ลงทุน

No comments:

Post a Comment

Pages