กรมวิทย์ฯ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 หัวข้อ “80 ปี : วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เชิญชวนผู้สนใจร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ฟรี - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, June 1, 2022

กรมวิทย์ฯ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 หัวข้อ “80 ปี : วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เชิญชวนผู้สนใจร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ฟรี


นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ “80 ปี : วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (80 Years : Medical Sciences and Networking for Sustainable Development) ระหว่างวันที่ 22–24 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ จะได้ร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน


สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้จัดประชุม ในรูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน รวมทั้งยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ที่เพจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, เพจประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์, เพจกองแผนงานและวิชาการ ฯลฯ และสามารถรับชมหรือฟังการบรรยายได้ทางระบบซูม (Zoom) เพียงลงทะเบียนง่ายๆ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด จากนั้นจะได้รับอีเมล์ตอบกลับเป็นรหัสเข้าระบบซูม สำหรับเภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์ที่สมัครเข้าร่วมประชุมสามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้ เมื่อดำเนินการครบ ตามเงื่อนไข (เภสัชกร 12.5 หน่วยกิต เทคนิคการแพทย์ 11.5 คะแนน)

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่ออีกว่า ปีนี้มีนักวิชาการเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และ การบรรยาย จำนวนทั้งสิ้น 264 เรื่อง โดยแบ่งเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขา Current Research and Innovation on Diseases 76 เรื่อง สาขา Current Research and Innovation on Consumer Protection 66 เรื่อง สาขา Risk Assessment and Health Threat Warning การประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ 72 เรื่อง สาขา Medical Sciences Network for Sustainable Development เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 29 เรื่อง และสาขา Medical Sciences Symposium 21 เรื่อง


“นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาบรรยาย อาทิ ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส เรื่อง “Monkeypox virus” องค์ปาฐกถา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, เรื่อง ความแตกต่างทางพันธุกรรมและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรไทยในแต่ละภูมิภาค” โดย รศ. ดร.วิภู กุตะนันท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เรื่อง มุมมองด้านจริยธรรมและกฎหมายในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ในเครือข่ายการบริการสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย นายแพทย์ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เรื่อง บทบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, เรื่อง การกำกับดูแลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, เรื่อง Food Innopolis บทบาทเมืองนวัตกรรมอาหารในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดย ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว

No comments:

Post a Comment

Pages