ออมสิน จุดประกายคนรุ่นใหม่ประกวดโมเดลธุรกิจ ร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, June 16, 2022

ออมสิน จุดประกายคนรุ่นใหม่ประกวดโมเดลธุรกิจ ร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดโครงการประกวดโมเดลธุรกิจ GSB Business Case Challenge 2022 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจุดประกายและระดมความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ภายใต้โจทย์ “การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนฐานราก” ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ โดยธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานแรกที่จัดการแข่งขันประกวดโมเดลธุรกิจที่มุ่งช่วยเหลือสังคมและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนฐานราก 


รวมถึงเป็นหนึ่งในภารกิจตามนโยบายธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออมสินที่มีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน สร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม และยกระดับความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 

สำหรับโครงการประกวดโมเดลธุรกิจธนาคารได้ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล 


ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการจะมีทีมวิทยากร ผู้ให้คำปรึกษา และคณะกรรมการตัดสินจากสถาบันและองค์กรชั้นนำให้คำปรึกษาเชิงลึกในเรื่องการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนแผนธุรกิจและนวัตกรรม เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่ชัดเจนจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ตกผลึก เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนฐานรากที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงและขยายผลเป็นวงกว้างต่อไป ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

No comments:

Post a Comment

Pages