เครือซีพีร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก ผนึก ภาครัฐ-ชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ บนพื้นที่ภาคเหนือ 4 ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน สู่เป้าหมายองค์กร Carbon Neutral ในวันสิ่งเเวดล้อมโลก - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, June 7, 2022

เครือซีพีร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก ผนึก ภาครัฐ-ชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ บนพื้นที่ภาคเหนือ 4 ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน สู่เป้าหมายองค์กร Carbon Neutral ในวันสิ่งเเวดล้อมโลก


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 - เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน เเละชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านน้ำแนะ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน จัดพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้บนพื้นที่ภาคเหนือ 4 ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ภายใต้โครงการ “ CP ร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก ” โดยมี นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง, น้ำพางโมเดล เเละเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พร้อมมุ่งหวังให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล


นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์
ปลัดจังหวัดน่าน กล่าวว่า ในปัจจุบันสภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต่างต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการรณรงค์โครงการปลูกต้นไม้ของเครือซีพี จะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่มีพลังจากการที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนมากขึ้น ผ่านกิจกรรมปลูกต้นไม้ 4 พื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือ


นายจอมกิตติ ศิริกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือซีพีปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 101 ยังคงเดินหน้ามุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change ) และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเรื่องหลักที่จะต้องดำเนินการ โดยรวมพลังทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯให้ร่วมกันร้อยเรียงความดีสู่สังคมและประเทศชาติ ในโครงการ “ CP ร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก ” ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยและโลกของเรา โดยเครือซีพีได้ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 20 ล้านต้น เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 และเนื่องในวันสิ่งเเวดล้อมโลกนี้ ถือเป็นการต่อยอดรณรงค์ให้ชาวซีพี เเละภาคีเครือข่ายทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานต่อไป


ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม และ น่าน ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 787,303 ต้น พื้นที่ประมาณ 7,853 ไร่ เเละในปี 2565 นี้ ปลูกเพิ่มอีก 75,000 ต้น โดยรวมพลังเหล่าพนักงานซีพีอาสาในกลุ่มธุรกิจในเครือ ได้แก่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชนบริษัท เจียไต๋ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (CPP) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) และชุมชน กว่า 300 คน ในพื้นที่ 4 ต้นน้ำ ได้เเก่ต้นน้ำปิง พื้นที่บ้านแม่วาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ต้นน้ำวัง พื้นที่บ้านเลาสู อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ต้นน้ำยม พื้นที่ อ.ปง จ.พะเยา เเละต้นน้ำน่าน บ้านน้ำเเนะ อ.เเม่จริม จ.น่าน โดยทั้ง 4 พื้นที่ ต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้เป็นพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อาทิ ต้นสัก ต้นประดู่ ต้นพยุง ต้นยางนา ต้นทองอุไร ต้นเหลืองเชียงราย ต้นเหลืองอินเดีย ต้นไผ่ ต้นกาแฟ ทุเรียน พลับ อะโวคาโด มะม่วงหิมพานต์ และฝรั่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ พร้อมพัฒนาชุมชนโดยเข้าไปสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการทำเกษตรหมุนเวียน ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เลือกปลูกพืชมูลค่าสูง และพัฒนาผลผลิตสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสามารถต่อยอดไปสู่กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

No comments:

Post a Comment

Pages