ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดบึงกาฬ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, February 21, 2022

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดบึงกาฬ


วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


นายสนิท ขาวสอาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ตลอดเวลา 10 ปี จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนดำเนินงาน ตาม 3 ยุทธศาสตร์หลัก ของโครงการ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดบึงกาฬ เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป


ปัจจุบันจังหวัดบึงกาฬ มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จำนวน 108,000 คน คิดเป็นร้อยละ 84 มีอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ มีชมรมในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจฯ และเรือนจำ รวม 666 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม 571 แห่ง ปัจจุบันจังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 และมีผลงานชมรมภายในจังหวัด ดังนี้ ชุมชนบ้านปากคาดมวลชน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 บริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ได้รับรางวัลระดับภาค 3 ทีม ระดับประเทศ 1 ทีม และมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ 2 คน


นายชาญชัย แสนจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ มีผลการดำเนินงานดีเด่นของจังหวัดบึงกาฬ

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ก่อตั้งขึ้นในเดือน พฤษภาคม ปี 2560 ดำเนินการตามหลัก 3 ก 3 ย อย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและสม่ำเสมอ ในรูปแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ของสมาชิก การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด เช่น ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ และกิจกรรมทักษะอาชีพ ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงาน และจังหวัดจัดขึ้น สำหรับโครงการ ใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการ ฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา สุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด


สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เปิดให้บริการมาแล้ว 4 ปี เปิดบริการทุกวันจันทร์–ศุกร์ในช่วงพักกลางวัน และช่วงหลังเลิกเรียน วันเสาร์–อาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00-15.00 น. มีอาสาสมัคร ประจำศูนย์ 30 คน โดยยึดหลักในการทำงานคือ ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง กิจกรรมภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย บริการให้คำปรึกษา กิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมดนตรีบำบัด การร้องเพลง การเต้น และกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพต่างๆ กิจกรรมเด่น คือ เครื่องดื่มหรรษา บาร์เทนเดอร์สุขสันต์ ซ่อมใจกับช่างไฟ ดนตรี TO BE NUMBER ONE ปริ้นสกรีนพาเพลิน

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ การดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม

No comments:

Post a Comment

Pages