“ดร.สาธิต”ยกย่อง อสม.นักวิทย์ ด่านหน้าเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายในชุมชน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, March 18, 2022

“ดร.สาธิต”ยกย่อง อสม.นักวิทย์ ด่านหน้าเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายในชุมชน


วันที่18 มีนาคม 2565 ที่ห้องแอมเบอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด Kick off งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ว่า ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา และเครื่องสำอางที่ไม่มีคุณภาพจากตลาดนัด รถเร่ ที่เข้ามาขายในชุมชน ทำให้ชาวบ้านตกเป็นเหยื่อโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องสูญเสียทรัพย์สิน เกิดการเจ็บป่วยหรืออาจเสียชีวิต กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความจำเป็นในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ ที่ถูกต้องและมีเครื่องมือตรวจสอบความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ด้วยตนเอง 


จึงมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนและพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิทั้งประเทศ โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และได้จัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ตำบล และอำเภอ จำนวน 547 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ 419 อำเภอ หรือคิดเป็นร้อยละ 47.7 ของอำเภอในประเทศไทย มีอำเภอต้นแบบ ศูนย์แจ้งเตือนภัยทั้งหมด 24 แห่งกระจายอยู่ในทุกเขตสุขภาพ และมี “อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” ซึ่งเป็น อสม. ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กว่า 13,000 คนทั่วประเทศ เป็นกลไกหลักที่ช่วยดูแลสุขภาพและสื่อสารแจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดีให้กับคนในชุมชน ผ่านระบบฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ "กรมวิทย์ with you" ทำให้เกิดเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การสาธารณสุขไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังได้พัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และ SMEs ด้านอาหารและเครื่องสำอางผสมสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน จนสามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ Smart product รวม 81 ผลิตภัณฑ์ และ Safety product รวม 139 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขัน และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างโอกาสการต่อยอดสู่ตลาดสากล ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ


ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ในวันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับโรคโควิด 19 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และอสม. ATK ได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ทำงานอย่างเข้มแข็ง ทั้งเฝ้าระวังตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เชิญชวนฉีดวัคซีน การช่วยเหลือรักษาผู้ป่วย และการจัดระบบเฝ้าระวังโควิด 19 ในชุมชน พร้อมกันนี้ขอขอบคุณและชื่นชม อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เป็นด่านหน้า ทุ่มเท เสียสละ ทำงานเพื่อส่วนรวม ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน


ด้านนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม.ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยการยกย่องและเชิดชูเกียรติ อสม.ที่ทำความดี ความชอบ และมีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นประจำทุกปี และมีการมอบรางวัล อสม.ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่นระดับชาติ และระดับภาคอีกด้วย โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัล อสม.ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่น ระดับชาติ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวรัชณี บุญสกันท์ อสม. หมู่ 4 ต.ตะพง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่วนรางวัล อสม.ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่น ระดับภาค จำนวน 3 ราย ได้แก่ ภาคเหนือ นางสาวสุธารส ทาเสน อสม. หมู่ 4 ต.สถาน อ.นาน้อยจ.น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวศิริวรรณ ภูเวียง อสม. หมู่ 3 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี และภาคกลาง นางภัคพัฒ ทองเหลือ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และอสม.ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่น ระดับเขตอีก8ราย


นางสาวรัชณี บุญสกันท์ อสม. หมู่ 4 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ได้รับรางวัลอสม.ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับชาติ กล่าวว่า ตนเองเป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่กำลังบรรจุในหลักสูตรอสม. โดยนำเอาเครื่องมือชุดทดสอบ Test Kit ต่างๆที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนามาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เพื่อวัดผลให้ประชาชนเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพของตนเองและของชุมชน ซึ่งปัญหาภัยสุขภาพที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการใช้ยาลูกกลอน ยาแผนโบราณ ที่มีปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ และสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น บอแรกซ์ สารไนเตรดต่างๆ เราจึงต้องนำชุด Test Kit มาใช้ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความปลอดภัย ช่วยทำให้คนที่ซื้อไปบริโภคได้รับความปลอดภัย นอกจากนี้ในช่วงที่โควิด 19 ระบาด อสม.นักวิทย์ในชุมชนยังมีส่วนช่วยให้ประชาชนรู้จักเลือกใช้ชุด ATK ที่มีคุณภาพ อย่างน้อยต้องมีการผ่าน อย. และได้ลงพื้นที่สอนชาวบ้านในการใช้ชุด ATK ให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองและสามารถอ่านผลได้และเข้าใจผล รวมทั้งรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติตัวหากพบผลเป็นบวก ต้องติดต่ออย่างไรหรือต้องกักตัวอย่างไร ในวันนี้ที่ได้รับรางวัลรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของคนในชุมชน ซึ่งในชุมชนตำบลพะตงของเรามีการทำงานที่มีความมุ่งมั่นเพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

No comments:

Post a Comment

Pages