80 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้าวิจัยและพัฒนา เพื่อสุขภาพคนไทย พร้อมปรับโฉมใหม่ศูนย์รวมบริการ One Stop Service Center ด้วยบริการที่รวดเร็ว รับตัวอย่างและรายงานผลแบบออนไลน์ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, March 11, 2022

80 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้าวิจัยและพัฒนา เพื่อสุขภาพคนไทย พร้อมปรับโฉมใหม่ศูนย์รวมบริการ One Stop Service Center ด้วยบริการที่รวดเร็ว รับตัวอย่างและรายงานผลแบบออนไลน์


เมื่อวันที่10 มีนาคม 2565ที่ผ่านมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนางสุพัชรี ธรรมเพชร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครบ 80 ปี พร้อมปรับโฉมใหม่ ศูนย์รวมบริการ One Stop Service Center ให้บริการที่รวดเร็ว ลดการรอคอย รับตัวอย่างผ่านระบบไอ แล็บ พลัส และรายงานผลแบบออนไลน์


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทภารกิจในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชันสูตรโรค และเฝ้าระวังความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ตลอด 80 ปีที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความทันสมัย มีนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยจำนวนมาก และสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ “ ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง 

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่าจากเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แสดงศักยภาพให้เห็นว่า สามารถตรวจยืนยันการติดเชื้อในผู้ป่วย รายแรก ด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม จนกระทั่งนำไปสู่การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย Real-time RT-PCR ที่มีความแม่นยำ ถูกต้อง นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยัง ขยายขีดความสามารถในการตรวจเชื้อโควิด 19 ในประเทศให้เพียงพอด้วยการ พัฒนาห้องปฏิบัติการทั่วประเทศให้เป็นเครือข่ายช่วยตรวจการติดเชื้อโควิด 19 ตามโครงการ 1 แล็บ 1 จังหวัดรายงานผลภายใน 24 ชั่วโมง ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการค้นหาผู้ติดเชื้อในทุกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และในการระบาดระยะต่อมายังได้ พัฒนาและดำเนินการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 ซึ่งทำให้การวางมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขและของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“ อีกทั้งยังได้ตอบสนองและร่วมขับเคลื่อนนโยบายให้สมุนไพรไทยเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะพืชกัญชา ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีส่วนร่วมดำเนินการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การสกัด การวิเคราะห์ และการวิจัย เพื่อต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์ ผลงานที่ชัดเจนอาทิ การพัฒนากัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะ ให้สารสำคัญในสัดส่วนที่ต่างกัน และได้รับการจดทะเบียนรับรองสายพันธุ์ เพื่อเป็นสายพันธุ์อ้างอิงของประเทศไทยแล้ว ซึ่งจะเป็นการพัฒนาและสร้างมูลค่าสมุนไพรไทยสู่สมุนไพรโลก ช่วยให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรเพิ่มขึ้น และยังได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง”


ดร.สาธิตกล่าวต่อไปว่านอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังได้จัดตั้งศูนย์รวมบริการ One Stop Service Center เป็นหน่วยงานภายในขึ้นตั้งแต่ปี 2548 สนองนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวแก่ผู้มาใช้บริการทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เพื่อให้ศูนย์รวมบริการ One Stop Service Center เป็นหน่วยบริการรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ จุดเดียว ให้กับผู้รับบริการในการติดต่อและนำส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่การขอรับคำปรึกษาการส่งตัวอย่าง การยื่นคำขอ การขอรับใบอนุญาตรับรอง และการชำระค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ทำให้ผู้รับบริการสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการให้บริการรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพและขอรับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรวจ ได้แก่ อาหาร ยา สมุนไพร วัคซีน ชีววัตถุ เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ทางการสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์รังสีและเครื่องมือแพทย์ นอกจากนี้หากผู้ส่งตัวอย่างต้องการปรึกษาข้อมูลด้านวิชาการจะมีนักวิชาการจากห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์ เป็นต้น


นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าที่ผ่านมาศูนย์รวมบริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการให้บริการรับตัวอย่างโดยเฉลี่ยมากกว่า 50,000 ตัวอย่างต่อปี ต่อมาในปี 2563 มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้บริการทั้งหมดและได้เพิ่มจุดบริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ร้านค้าสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสินค้านวัตกรรมอื่นๆ ที่คิดค้นโดยนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร้านค้าองค์การเภสัชกรรม ร้านกาแฟ และเพิ่มพื้นที่ในส่วน Co-working space สำหรับการนั่งทำงานพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือใช้ปฏิบัติงานภายนอกห้องปฏิบัติการ โดยสนับสนุนระบบสัญญาณ wifi เป็นต้น


“ปัจจุบันได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรับตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์โดยผ่านระบบออนไลน์ ที่เรียกว่า ไอ แล็บ พลัส (iLab Plus) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลวิเคราะห์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-report) ทำให้การบริการรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทางมาติดต่อส่งตัวอย่างและรับผลวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”
No comments:

Post a Comment

Pages