โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ร่วมมือ กับธนาคารออมสินเดินหน้าจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนผ่านแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, March 16, 2022

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ร่วมมือ กับธนาคารออมสินเดินหน้าจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนผ่านแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และธนาคารออมสิน ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (signing ceremony of partnership) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมการบูรณาการการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยในระดับชุมชน

การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด “การแก้ปัญหา เชิงนวัตกรรมเพื่อจัดการขยะธนาคาร (The Innovative Solutions for Community Waste Bank)” เป็นความคิดริเริ่มระหว่าง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ธนาคารออมสิน คาร์กิลล์ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่พยายามหาแนวทางแก้ไขเชิงนวัตกรรมเพื่อเร่งแก้ไขปัญหานี้ผ่านการบูรณาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลให้ระบบการจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนมากขึ้น

จังหวัดสุราษฎร์ธานีในภาคใต้ของประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่สาธิตของโครงการ ซึ่งเป็นเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลที่สวยงามของประเทศไทย โดยขยะอินทรีย์และขยะที่ไม่ใช่อินทรีย์เป็นปัญหาหลักในด้าน เชิงสิ่งแวดล้อมอันมีผลพวงมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจ และวิถีการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น

โครงการที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำแนวทางการบูรณาการส่งเสริมความพยายามในการอนุรักษ์ชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษามาร่วมปรับปรุงแนวทางการจัดการขยะในปัจจุบัน ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ในโอกาสนี้ ทางโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจโดยการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับขยะที่ทิ้งด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การรีไซเคิลพลาสติกและขยะอินทรีย์เพื่อผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้วยเหตุนี้การร่วมมือกับธนาคารออมสินผู้มีเครือข่ายอย่างกว้างขวางและครอบคลุมในภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยจะสามารถให้คนอื่น ๆ เข้าถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้มากขึ้นและเกิดความเป็นไปได้ในการลองจำลองโครงการเช่นนี้ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ


นายวิทัย รัตนากร
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้กล่าวไว้ว่า โครงการธนาคารขยะชุมชนที่ริเริ่มโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในรูปแบบของ SDGs Station ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อตอบสนองต่อหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล การธนาคารที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุน SDGs นอกจากนี้ ธนาคารออมสินเชื่อว่า โครงการธนาคารขยะจะเป็นจุดเริ่มต้น ที่ดีในการสร้างการจัดการปัญหาขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งธนาคารมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยมีชุมชนระดับรากหญ้าเป็นกลุ่มลำดับความสำคัญ การมีสถานีเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเชิงนวัตกรรมในการสร้างขยะมูลค่าเพิ่มจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความตระหนักรู้ภายในชุมชน และในขณะเดียวกันเป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในส่วนอื่น ๆ ของประเทศ


“โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ร่วมยินดีและขอแสดงความยินดีกับธนาคารออมสิน สำหรับความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเน้นย้ำถึงความท้าทายที่สำคัญและปฏิบัติ ได้จริงในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่กำลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าวอยู่ การจัดการของเสียที่ไม่ดีทำให้เพิ่มความเสี่ยง ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม สิ่งนี้สามารถลดความเสี่ยงเหล่านี้และให้โอกาสในการสร้างงานและแหล่งรายได้ อีกทั้งเพิ่มรายได้ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วย การมีพันธมิตรร่วมอย่างธนาคารออมสินจึงมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารขยะอย่างมาก” นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนา แห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยกล่าว

ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าว เป็นก้าวสำคัญสู่ความร่วมมือระยะยาวระหว่างโครงการพัฒนาแห่งชาติและธนาคารออมสิน เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางแก้ปัญหารับมือในด้านสภาพภูมิอากาศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น อีกทั้งปรับปรุงเมืองให้ยั่งยืนและน่าอยู่ ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในประเทศไทย

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นองค์กรชั้นนำของสหประชาชาติที่ต่อสู้เพื่อยุติความอยุติธรรมของความยากจน ความไม่เท่าเทียมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรกว่า 170 ประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างการแก้ปัญหาแบบบูรณาการที่ยั่งยืนสำหรับผู้คนและโลกใบนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ th.undp.org และ Twitter/Facebook: @UNDPThailand

ธนาคารออมสิน ถือกำเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐซึ่งมีจุดประสงค์เริ่มต้นในการก่อตั้งเพื่อให้ประชาชนคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออมและปลูกฝังนิสัยการออม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน ในปัจจุบัน ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพื่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรอย่างเหนือความคาดหวังด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แก่ลูกค้าทุกระดับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ดร. อมรวรรณ เรศานนท์ ผู้จัดการโครงการสังคมคาร์บอนต่ำ / amornwan.resanond@undp.org

วดี ดีประวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสื่อสารองค์กรและฝ่ายประชาสัมพันธ์ / wadee.deeprawat@undp.org/

ธนาคารออมสิน

เสาวณี เวียงหฤทัย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / saowaneeV@gsb.or.th

No comments:

Post a Comment

Pages