สบยช. ส่งมอบของขวัญ 8 ทศวรรษ ความดี 80 ปี กรมการแพทย์ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, March 23, 2022

สบยช. ส่งมอบของขวัญ 8 ทศวรรษ ความดี 80 ปี กรมการแพทย์


สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์
ส่งมอบของขวัญ 8 ทศวรรษ ความดี 80 ปี กรมการแพทย์ คาดหวังให้บุคลากรผ่อนคลาย ลดความเครียดและความเมื่อยล้าจากการทำงาน เสริมแรงให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดี เพื่อจะทำให้ประชาชนที่เข้ารับบริการได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กรมการแพทย์ปรับรูปแบบการบริการผู้ป่วยแบบ VIP (V:Valuable I: Impressed P: Professional) เน้นปรับการบริการผู้ป่วยนอกรูปแบบใหม่ (Smart OPD ) การบริการผู้ป่วยในรูปแบบใหม่ (Modernized IPD) และการปรับอาหารคุณภาพเพื่อให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย (Food Quality) รวมทั้งประเด็นที่ 9 องค์กรแห่งความสุข โดยองค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายคือ “คนทำงานในองค์กร” ที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีนโยบายส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน ด้วยเห็นว่าเมื่อบุคลากรในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อการทำงานขององค์กร การสร้างความสุขในที่ทำงานนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางความคิด พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงานและสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กร เมื่อบุคลากรทำงานในองค์กรอย่างมีความสุขเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของตนเอง นอกจากคุณภาพงานที่ดีจะเกิดขึ้นแล้ว ยังรวมไปถึงความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรของกรมการแพทย์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร นั่นคือ “ ทำดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต ”


นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา
ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เห็นความสำคัญของ “ความสุข” ในมิติของ การผ่อนคลายดี (Happy Relax) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรรู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดและความเมื่อยล้าจากการทำงาน เสริมแรงให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดี ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่เข้ารับบริการได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี สบยช. จึงได้จัดทำและส่งมอบของขวัญ ภายใต้ชื่องาน “ส่งมอบของขวัญ 8 ทศวรรษ ความดี 80 ปี กรมการแพทย์” ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อส่งมอบของขวัญประกอบด้วย One Stop Service “ศูนย์ลดอันตรายจาการใช้ยา บ้านอุ่นไอรัก” พัฒนาระบบบริการดูแลกลุ่มผู้ป่วยแบบบูรณาการรอบด้านแบบ one stop service โดยยึดหลักการ ลดอันตรายจากการใช้ยา(Harm Reduction) เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วย เป็นแนวทางหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยให้ลด ละ และเลิกยาเสพติดได้


โดยมีการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพภาคีเครือข่าย และภาคประชาสังคมเพื่อครอบคลุมการดูแลและสนับสนุนทางด้านสังคมอีกทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่อง Harm Reduction ในระดับประเทศและนานาชาติ “ Smart OPD ดูแลด้วยหัวใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร ” เป็นการให้บริการแก่ผู้ป่วยโดยเปรียบเสมือนคนในครอบครัว ให้ได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย ด้วยการบำบัดรักษาที่ได้มาตรฐาน มีเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ “Addiction Digital Transformation” เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามหลังการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงบริการได้เท่าเทียมและทั่วถึง 

“ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ” ซึ่งมีแนวคิดหลัก 3 ด้าน ได้แก่

1.อาหารปลอดภัย โดยดำเนินการใช้ผัก-ผลไม้ปลอดภัย ในการประกอบอาหารผู้ป่วย 

2.อาหารเพื่อสุขภาพ พัฒนาเมนูอาหารช่วยปรับอารมณ์สำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยใน และนำเมนูดังกล่าวจัดทำเป็น E-Book ภายใต้ คอนเซปต์ Food for You พลังความสุขให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 

3. มีการส่งความสุขให้แก่ผู้ป่วยใน โดยดำเนินการพัฒนา E-Menu ให้ผู้ป่วยสามารถเลือกอาหารที่ต้องการ หรือเมนูที่คิดถึง ภายใต้คอนเซปต์ Food for You อาหารครบหมู่ เพิ่มพลังกายใจ และของขวัญ “CO-Working Space” ณ Happy Station @สบยช. 


มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีพื้นที่ผ่อนคลาย ลดความเครียดจากการทำงานพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร มีแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและ เพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้ของขวัญทั้งหมดจัดทำขึ้น เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนผู้เข้ารับบริการ รวมถึงบุคลากรของ สบยช. ทุกคน ด้วยความตั้งใจ “ ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต ”

No comments:

Post a Comment

Pages