สรพ. เป็น 1 ใน 13 ประเทศที่ผ่านการรับรองจากองค์กรระดับสากล “ISQua EEA” การันตีคุณภาพการรับรองสถานพยาบาลไทย - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, March 9, 2022

สรพ. เป็น 1 ใน 13 ประเทศที่ผ่านการรับรองจากองค์กรระดับสากล “ISQua EEA” การันตีคุณภาพการรับรองสถานพยาบาลไทย


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็น 1 ใน 13 ประเทศของโลก และ 1 ใน 5 ของประเทศในทวีปเอเชีย ที่ผ่านการรับรองจากองค์กรระดับสากล ISQua EEA ครบทั้ง 3 ด้าน สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจให้กับประชาชนที่มารับบริการกับสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน

วันที่ 8 มีนาคม 2565  ที่ห้องประชุมแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมแถลงข่าว “ มาตรฐานบริการสุขภาพไทย ก้าวไกล ได้รับการรับรองจากสากล สะท้อนคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ ”  


ดร.สาธิต
 ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)ในโอกาสที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในระดับสากล International Society for Quality in Healthcare External Evaluation Association หรือ ISQua EEA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินและรับรององค์กรต่างๆ มีสมาชิกมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดย สรพ.ได้รับการรับรองคุณภาพครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร (organisation) ด้านมาตรฐาน (standard) และด้านกระบวนการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ (surveyor training programme) เป็น 1 ใน 13 ประเทศของโลก และ 1 ใน 5 ของประเทศในทวีปเอเชีย ที่ได้รับการรับรอง สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการของประเทศไทยที่มีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของประชาชนที่มารับบริการ

“ นับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่องค์กรในระบบสาธารณสุขมีขั้นตอน กระบวนการทำงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และขอขอบคุณบุคลากร เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลทุกแห่งที่ร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ดี ได้มาตรฐานและความปลอดภัย จนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ” ดร.สาธิตกล่าว


นพ.ธีรพล โตพันธานนท์
ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน HA มากกว่า 1,500 แห่ง ได้รับการรับรองแล้ว 768 แห่ง เป็นสถานพยาบาลภาครัฐ 689 แห่ง ภาคเอกชน 79 แห่ง และอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองคุณภาพ อีก 734 แห่ง นอกจากนี้ สรพ. ยังได้ให้การรับรองสถานพยาบาลประเภทอื่นๆ ด้วย อาทิ สถานพยาบาลเฉพาะโรคเฉพาะระบบ เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะได้รับบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน HA เทียบเท่ามาตรฐานสากล


พญ.ปิยวรรณ
 ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กล่าวว่า สรพ. ได้เข้าเป็นสมาชิกของ IEEA และได้ขอรับการประเมินจาก IEEA ทั้ง 3 โปรแกรม ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านองค์กร ได้รับการรับรองครั้งแรก ในปี 2556 และในปี พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม โดยรับรองตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2564 - 2568 ด้านที่ 2 ด้านมาตรฐาน ได้รับการประเมินครั้งแรกเมื่อปี 2553 และต่ออายุการรับรองต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยมีการประกาศรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital and Healthcare Standard: HA) ฉบับที่ 5 ตาม Principles for the Development of Health and Social Care Standards เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา ด้วยคะแนน 99.6% ซึ่งมาตรฐานฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 เป็นต้นไป และด้านที่ 3 ด้านกระบวนการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ ซึ่งสรพ. ได้รับการรับรองครั้งแรกในปี 2559 และรับรองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

No comments:

Post a Comment

Pages