เรื่องเล่าจาก ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบุญมาก หนึ่งในความสำเร็จของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับชุมชน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, August 24, 2023

เรื่องเล่าจาก ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบุญมาก หนึ่งในความสำเร็จของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับชุมชน


ชมรม TO BE NUMBER ONE
เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่งและคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดยสมาชิกชมรมในสถานศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ สมาชิกชมรมในสถานประกอบการ ได้แก่ พนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นๆ ส่วนสมาชิกชมรมในชุมชนได้แก่ เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปในชุมชนนั้นๆ ในขณะที่สมาชิกชมรมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สมาชิกได้แก่ เยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกนั้น ชมรมในเรือนจำและทัณฑสถาน ได้แก่ ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานนั้น สมาชิกชมรมในสำนักงานคุมประพฤติ ได้แก่ ผู้กระทำความผิดในสำนักงานคุมประพฤตินั้น 

โดยการดำเนินการของชมรม TO BE NUMBER ONE ยึดหลัก 3 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิก และการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


นางสาวณัฐวีการณ์ เผอิญดี
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบุญมาก ได้เล่าถึงการทำงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบุญมาก ว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบุญมาก เขตราษฎร์บูรณะ มีการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเน้นให้สมาชิกอนุรักษ์พลังงานและธรรมชาติ กิจกรรมตรงกับความต้องการของสมาชิกชมรม โดยได้รับความร่วมมือจาก ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน และภาคีเครือข่าย และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายใหม่ ๆ


ทั้งนี้การดำเนินงานตามแนวทางโครงการTO BE NUMBER ONE ของชุมชนบุญมากมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของโครงการทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกใหม่ กลุ่มเป้าหมายอายุ 6 – 24 ปี กิจกรรมผ่านทาง FACE BOOK ชื่อว่า TO BE NUMBER ONE ชุมชนบุญมาก เขตราษฎร์บูรณะ แผ่นพับ และประชาสัมพันธ์ในเวทีประชาคมชุมชนในพื้นที่ ร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสำคัญ เช่น วันต่อต้านบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนสมาชิก ได้แก่ กิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด กิจกรรมตาสับปะรด กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันสำคัญ ร่วมกับโรงเรียนแจงร้อนวิทยาและวัดแจงร้อนในการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ กิจกรรมร่วมกับสมาชิกชมรมฯ แจงร้อน ชมรมฯ ซอยสถาพร ชมรมฯ รัตนจีนะ ชมรมฯประคองมิตร ชมรมฯซอยสุขสวัสดิ์ 58 ชมรมโรงเรียนในพื้นที่ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีตำรวจ เป็นแกนนำร่วมกับชมรมฯ แจงร้อนในการจัดตั้งและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ เช่น ชมรมฯประคองมิตร ชมรมฯ ซอยสุขสวัสดิ์ 58 ชมรมรัตนจีนะ ชมรมฯชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 และ ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ


นางสาวณัฐวีการณ์ เล่าต่อว่าผลสำเร็จของการทำงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในชุมชนมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในการประกวดผลการดำเนินงานชมรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2564 และรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 เข้าร่วมประกวดกลุ่มต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งจากการทำงานในฐานะสมาชิก TO BE NUMBER ONE และการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การนำขยะมารีไซเคิล การทำขนม การเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้ ฯลฯ ส่งผลให้ชมรมและสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการขายขยะรีไซเคิล กรรมการชมรมได้รับรางวัลผลการเรียนดี ความประพฤติดี บำเพ็ญประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน เด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชน สามารถเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา


จากการทำกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ทำให้สมาชิกมีโอกาสได้ทำผลงานพิเศษเพื่อเข้าสมัครงานในหน่วยงานราชการและเอกชน ส่วนตนเองรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิก TO BE NUMBER ONE เพราะทำให้ได้รับโอกาสหลายๆอย่าง ได้มีโอกาสแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ สมาชิกด้วยกัน มองว่า TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างให้คนเป็นคนดี และให้โอกาสกับคนที่ผิดพลาดได้เริ่มต้นใหม่ และสามารถพัฒนาไปสู่สิ่งดีๆในอนาคตได้ อยากเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม TO BE NUMBER ONE ถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ด้วย

No comments:

Post a Comment

Pages