ส่องการทำงานชมรม TO BE NUMBER ONEเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ตามยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, August 24, 2023

ส่องการทำงานชมรม TO BE NUMBER ONEเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ตามยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


นางสาวยุพา บุญเกิน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิในฐานะประธานที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดชัยภูมิเล่าว่าตนเองมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ในการดำเนินงานตามโครงการฯ และยังสนับสนุนกิจกรรมด้านการประกวด และกิจกรรมภายในเรือนจำของสมาชิกชมรมฯ ทุกกิจกรรม


นางสาวยุพา บุญเกิน

สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเรือนจำจังหวัดชัยภูมินั้น ทางชมรมฯจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์ครบถ้วน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการฯ ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ มีการระบุรายละเอียด กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เน้นให้สมาชิก ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างมีความสุข ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้สมาชิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อีกโดยในแต่ละปีชมรมฯได้นำแผนมาประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำพาชมรมฯ ไปสู่การพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จตามประสงค์ที่ชมรมฯได้ตั้งไว้ ซึ่งชมรมฯ มีการแบ่งแผนปฏิบัติงานเป็น 3 แผน ได้แก่ 1. แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการฯ ระยะสั้น 1 ปี (พ.ศ.2566 ) 2. แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการฯ ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) และ3. แผนพัฒนาด้านเครือข่าย 3 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566) เพื่อนำชมรมฯ ขึ้นสู่การเป็นต้นแบบระดับเงิน


ในขณะที่แนวทางการดำเนินของชมรมฯในปีนี้ เน้นด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทางชมรมฯมีแผนการดำเนินงานกิจกรรมในยุทธศาสตร์นี้ จำนวน 8 กิจกรรมโดยใช้ SOCIAL NETWORK เป็นพลังขับเคลื่อน ในการดำเนินกิจกรรม เน้นการสนับสนุนวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ถ่ายทอดความรู้เทคนิคประสบการณ์ในการทำงานและการเข้าร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ให้กับชมรมเครือข่าย ผ่านทางสื่อ On Line เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง เข้มแข็ง มั่นคง และประสบผลสำเร็จ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการตามแผนครบทั้ง 8 กิจกรรม คิดเป็น 100 %


โดยการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ในปี พ.ศ.2566 ได้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปยังชมรม TO BE NUMBER ONE ของเรือนจำต่างๆ มีการสนับสนุนและทำกิจกรรมร่วมกับชมรมเครือข่ายเดิม ไปแล้ว 30 ชมรม เป็นจำนวน 11 ครั้ง เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ,ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำอุบลราชธานี ,ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ,ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ,ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาศักยภาพสมาชิก/แกนนำ/ชมรมเครือข่ายเดิม ไปแล้ว 27 ชมรม จำนวน 14 ครั้ง โดยการสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ จากการทำงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และการเข้าร่วมประกวดผลงานชมรม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ,ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางนครราชสีมา ,ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำอำเภอชัยบาดาล,ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางสกนคร,ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ


ในขณะที่นายศราวุธ การมงคล เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดชัยภูมิเล่าว่าตนเองมีหน้าที่อบรม ให้ความรู้แก่สมาชิก ส่งเสริมและสนับสนุนแนวความคิดของสมาชิก ในการจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน อีกทั้งยังควบคุมกำกับ ดูแลทุกกิจกรรมของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 10 อยู่ในระดับพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และเข้าสู่การรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่1


ทั้งนี้กิจกรรมเด่นในยุทธศาสตร์ที่ 3 ของทางชมรมฯคือ กิจกรรม FRIEND to FRIEND สร้างและพัฒนาเครือข่ายผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 3 และจากการสรุปผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์นี้พบว่า ชมรมมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท เพิ่มมากขึ้นทุกปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนถึง 127 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ และยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชมรมเครือข่ายสามารถดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ในปี 2566 ทางชมรมฯยังได้มีการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายใหม่ ผ่านทาง SOCIAL NETWORK เพิ่มได้ถึง 28 แห่ง แบ่งเป็น ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท เรือนจำ/ทัณฑสถาน 24 แห่ง สถานศึกษา 2 แห่ง ชุมชน 2 แห่ง และยังสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมเครือข่ายใหม่ ให้สามารถเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดผลงานในระดับภาคได้ถึงจำนวน 14 ชมรม

No comments:

Post a Comment

Pages