อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมด้วย กระทรวงทรัพยากรฯ คณะวิศวะ จุฬาฯ และภาคีเครือข่ายทางธุรกิจ จัดงาน Thai Water Expo และ Water Forum 2023 ชูแนวคิดรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, August 31, 2023

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมด้วย กระทรวงทรัพยากรฯ คณะวิศวะ จุฬาฯ และภาคีเครือข่ายทางธุรกิจ จัดงาน Thai Water Expo และ Water Forum 2023 ชูแนวคิดรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน


อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผนึกความร่วมมือ กระทรวงทรัพยากรฯ คณะวิศวะ จุฬาฯ และภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านทรัพยากรน้ำ จัดงาน "Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2023" งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรที่สุดงานเดียวในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ด้วยแนวคิด "เสริมสร้างความพร้อมของอาเซียน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน" ขนทัพเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำจากเนเธอร์แลนด์ และประเทศชั้นนำระดับโลก ปักหมุดดันไทย "เสริมสร้างความร่วมมือ ด้านการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมในเอเชียแปซิฟิกผ่านเทคโนโลยีสีเขียว" ด้วยเวทีเสวนา “Water Forum”

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกระบบนิเวศ และหนึ่งในนั้นคือ "ทรัพยากรน้ำ" ซึ่งมีส่วนประกอบถึง 3 ใน 4 ของโลก ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยเฉียบพลัน รวมถึงอุณหภูมิของแหล่งน้ำที่อุ่นขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ด้วยประเด็นดังกล่าวเพื่อพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนี้ และคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการและกิจกรรมเจรจาธุรกิจชั้นนำ ได้ผนึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านทรัพยากรน้ำ นำโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายชั้นนำ จัดงาน Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2023 โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ "เสริมสร้างความพร้อมของอาเซียน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน"


นายกุศล โชติรัตน์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า วันนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างความเสียหายในวงกว้างต่อวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมถึงมิติต่างๆ การเตรียมพร้อมรับมือผ่านการกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการสร้างความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นนโบายที่สำคัญที่ทางกระทรวงฯ ขับเคลื่อนมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำได้มีแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำของประเทศที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ เป็นต้น 

ทั้งนี้ยังรวมถึงภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในทุกปี และการสร้างความรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแนวคิด 4R ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce – ลดการใช้น้ำ, Reuse – การนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ , Recycle – การบำบัดน้ำเสียเพื่อคืนสู่สิ่งแวดล้อม และ Recharge – เป็นกระบวนการเติมน้ำใต้ดิน เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ในยามขาดแคลน โดยแนวทางการทำงานทั้งหมดนี้คือหัวใจสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน อย่างเช่นการจัดงานในวันนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ ร่วมกันหารือ แนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับเป้าหมายรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการบริหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป


ศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์
รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า เราในฐานะภาคของการศึกษาได้เดินหน้าสร้างการตระหนักรู้ด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งในปัจจุบันการสร้างความมั่นคงทางน้ำ และกระบวนการผลิตอย่างสะอาดด้วยการใช้เทคโนโลยีสีเขียวเป็นทิศทางที่สำคัญที่ผ่านมาทางวิศวฯ จุฬาฯ ได้ตั้งเป้ารับมือต่อผลกระทบด้านวัฏจักรน้ำ ผ่านการนำเอาผลงานวิจัยในด้านความยั่งยืนของน้ำมาขยายผลและต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำปัญญาประดิษฐ์หรือ (AI) รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (IOT) เข้ามาช่วยในการคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งในอนาคต เป็นต้น 

มากไปกว่านั้นทางคณะฯยังเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการทรัพยากรน้ำในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ การเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาวิชาการ Water Forum ในงาน Thai Water Expo และปีนี้ทางคณะฯ เป็นแกนหลักรวมหน่วยงานสมาคมที่เกี่ยวข้องอาทิ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย วิศวะกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อร่วมกันหาแนวทางในด้านการจัดการ และสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในอนาคตให้กับไทยและภูมิภาค ทั้งนี้ทางคณะฯ พร้อมสมาคมต่างๆ ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี ผ่านโครงการด้านน้ำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ เรามั่นใจว่าเวทีนี้จะสร้างประโยชน์ในวงกว้างให้กับผู้ที่เข้าชมในหลากหลายกลุ่ม และที่สำคัญเทคโนโลยีสีเขียวภายในงานนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนร่วมกัน


นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เราทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญของโลกอย่าง "น้ำ" เราจึงเป็นแกนกลางที่สำคัญในการเชื่อมโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบริการจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบไร้รอยต่อผ่านการจัดงาน Thai Water Expo งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรที่สุดงานเดียวในประเทศไทย โดยปีนี้ได้ชูแนวคิด "เสริมสร้างความพร้อมของอาเซียน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน" ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเวทีนี้ที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้กับภูมิภาค ร่วมกันบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดคุณค่า และประโยชน์สูงสุดต่อทุกระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem)


"การจัดงาน (THW) ในปีนี้ได้รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงโซลูชั่นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการน้ำไว้อย่างครบวงจรที่สุดงานหนึ่งในภูมิภาค โดยมีบริษัทชั้นนำของโลกกว่า 200 บริษัท และพาวิลเลียนจากกว่า 7 ประเทศ อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และไต้หวัน พร้อมกันนี้มีโซน Insight Water ที่รวบรวม 30 องค์กรหลักด้านน้ำให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังจัดร่วมกับการประชุมนานาชาติ Water Forum ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการน้ำจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ร่วมแบ่งปันความรู้ เทรนด์เทคโนโลยี รวมถึงโซลูชั่นด้านน้ำ ที่ทุกภาคส่วนมองว่าการจัดงานนี้จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป"


"เพราะน้ำ คือ ทรัพยากรสำคัญในทุกระบบนิเวศ" ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริการจัดการน้ำ สร้างความสมดุลทางสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในงาน Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2023 หนึ่งเวทีที่สำคัญระดับภูมิภาคและเป็นโอกาสทองของไทยในอุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสีย โดยปีนี้จัดขึ้นร่วมกับงาน PUMPS AND VALVES ASIA (PVA) 2023 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านปั้ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

การจัดงานทั้งหมดนี้ถือเป็นเวทีระดับภูมิภาคหนึ่งเดียวของไทยที่รวบรวมนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ำไว้ในงานเดียว จัดระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-1 ก.ย.66 ที่ ฮอลล์ 1-4 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.thai-water.com หรือโทร 02 036 0500

No comments:

Post a Comment

Pages