ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดมหาสารคาม - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, January 24, 2023

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดมหาสารคามเฝ้ารับเสด็จ


นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุน ดำเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ เพื่อร่วมดูแลบุตรหลาน และประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดมหาสารคาม เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 169,905 คน คิดเป็นร้อยละ 95.35 มีชมรม ครบทุกประเภท จำนวน 142 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ จำนวน 121 แห่ง มีทีม DANCERCISE เข้าร่วมประกวดระดับภาคและประเทศทุกปี โดยทีม Fabulous D. Crew ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรุ่น teenage ปี 2564 มี TO BE NUMBER ONE IDOL ฝ่ายหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นที่ 11

จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงิน ปีที่ 1 มีผลงานอำเภอและชมรม ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงิน ปีที่ 1 อำเภอเมืองมหาสารคาม ชุมชนบ้านนานกเขียน วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ และเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาค บริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปรีเทล จำกัด สาขามหาสารคาม เข้าประกวดผลงานระดับภาค


นายปรัชญา ตะภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กล่าวว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2522 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึงปริญญาตรี มีนักเรียน 2,016 คน คณะครูและบุคลากร 76 คน ได้น้อมนำหลักการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือจากครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ ความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทของนักเรียนแกนนำ มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และหลากหลาย พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี ผลสำเร็จที่ได้คือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดี ได้กลับตัว มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับ

นายปกิต ศรีสุพัฒน์ ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
กล่าวว่าชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2565 กิจกรรมเด่น คือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” “พี่สอนน้อง” “บ้านในวิทยาลัย” มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดเน้นกิจกรรมจิตอาสา เช่น ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงานและจังหวัดได้จัดขึ้น สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนสุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นางสาวสิริวิมล ภูแข่งหมอก ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กล่าวว่า สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครจำนวน 37 คน ยึดหลักการทำงานภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ กิจกรรม เป็นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกในด้านที่ตัวเองสนใจ โดยมีพี่ดูแลน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ เช่น การพัฒนา บุคลิกภาพ รำ ร้อง เต้น เล่นละคร การแข่งขันกีฬา E-SPORT (ROV) การพัฒนาทักษะและ ส่งเสริมอาชีพต่างๆ


ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเคยติดยาเสพติด และมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages