สรพ.ปรับวิสัยทัศน์มุ่งเน้นให้ “สถานพยาบาลมีคุณภาพระดับสากล ประชาชนปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HA” ประเดิมปีใหม่ 2566 เตรียมส่งมอบกิจกรรมคุณภาพเป็นของขวัญให้กับสถานพยาบาล - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, January 9, 2023

สรพ.ปรับวิสัยทัศน์มุ่งเน้นให้ “สถานพยาบาลมีคุณภาพระดับสากล ประชาชนปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HA” ประเดิมปีใหม่ 2566 เตรียมส่งมอบกิจกรรมคุณภาพเป็นของขวัญให้กับสถานพยาบาล


สรพ. ปรับวิสัยทัศน์ เน้นให้สถานพยาบาลมีคุณภาพระดับสากล ประชาชนปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HA พร้อมกางแผนดำเนินงานปี 2566 ส่งมอบเป็นขวัญปีใหม่แก่คนคุณภาพ

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวถึงทิศทางและแผนการดำเนินงานของ สรพ. ในรายการ Facebook Live ช่อง HA Thailand ในหัวข้อ “สวัสดีปีกระต่าย ปีแห่งการผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ Synergy for Safety and Well-being ของขวัญสำหรับคนที่สนใจงานคุณภาพ” เมื่อเร็วๆนี้

พญ.ปิยวรรณ กล่าวว่าในปีนี้ สรพ. ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ “สถานพยาบาลมีคุณภาพระดับสากล ประชาชนปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HA” ส่วนบทบาทหน้าที่และทิศทางการดำเนินยังคงเดิมคือการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานเพื่อการพัฒนาและการรับรอง การส่งเสริมให้เกิดกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยของสถานพยาบาล โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนการสร้าง เผยแพร่ และจัดการความรู้ การศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล และการจัดหลักสูตรและฝึกอบรมแก่บุคลากรของสถานพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

พญ.ปิยวรรณ กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ สรพ. ได้เตรียมของขวัญสำหรับคนคุณภาพไว้หลายเรื่อง ประกอบด้วย

ของขวัญกล่องที่ 1 กระบวนการรับรองคุณภาพที่มีคุณค่า โดย สรพ. ตีพิมพ์และเผยแพร่มาตรฐานที่ใช้ในการรับรองคุณภาพต่างๆ เช่น มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ มาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายสถานพยาบาล มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ สรพ. นอกจากนี้ ยังมี SAR หรือ Self-Assessment Reportเครื่องมือสำหรับประเมินตนเองประกอบมาตรฐาน เครื่องมือ SPA (Standards-Practice-Assessment) ที่เป็นแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ SHA (Spiritual Healthcare in Action ) แนวทางการพัฒนาระบบการทำงานในสถานพยาบาลด้วยมิติจิตวิญญาณ คู่มือการประเมินและรับรองในขั้นต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติเฉพาะโรคเฉพาะระบบในรูปแบบความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ ซึ่งบางอย่างจะมีงบสนับสนุนให้ด้วย

ของขวัญกล่องที่ 2 คือ สรพ.ได้พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ โดยทดลองใช้เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง ให้ รพ.สต. สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง เป็นระบบและมีคุณภาพ ขณะนี้มีการนำร่องต้นแบบเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระดับพื้นที่ และจะประเมินการพัฒนาขั้นที่ 1-2 ในพื้นที่นำร่องที่สมัครใจในปีงบประมาณ 2567 และประเมินรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐานโดยสมัครใจในปีงบประมาณ 2568

ของขวัญกล่องที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านคุณภาพ มีการเปิดหลักสูตร QMR เพื่อพัฒนาคนในแต่ละโรงพยาบาลให้เป็นผู้จัดการศูนย์คุณภาพของสถานพยาบาล โดยเปิดรับสมัครฟรีทาง www.ha.or.th นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทั้งแบบ Public Training และหลักสูตรออนไลน์ ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลที่สนใจมิติด้านจิตวิญญาณ ก็ยังมีหลักสูตร SHA Program HA เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ SHA Program Certification อีกด้วย

ของขวัญกล่องที่ 4 องค์กรที่เป็นมิตร องค์กรที่มีชีวิต องค์กรที่ใครๆ ก็คิดถึง ปีนี้ สรพ. ได้ปรับปรุงสำนักงานใหม่เพื่อรองรับการมาเยือนทุกท่านและได้เปิด Call Center หมายเลข 02-9755554 รับตอบปัญหาทุกสายอย่างฉับไว Iและยังเปิดช่องทางการสื่อสารโดยตรงถึงผู้อำนวยการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยทุกท่านสามารถเข้าร่วมแสดงความเห็นได้ผ่าน QR CODE รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานใหม่ต้อนรับผู้มาเยือนทุกคน

ของขวัญกล่องที่ 5 องค์ความรู้โดนใจ ได้ใช้ประโยชน์จริง สรพ. จัดจำหน่ายหนังสือ สำหรับมอบหนังสือคุณภาพเป็นของขวัญปีใหม่หรือในโอกาสสำคัญ ประกอบด้วย ชุด A หนังสือชุด SPA (Standards-Practice-Assessment) คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ชุดละ 3 ตอน ชุด B หนังสือชุด SPA+ HA Standard และ ชุด C หนังสือชุด SPA+ HA Standard+ENV Guidebook (แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแลผู้ป่วยและผู้รับผลงานในโรงพยาบาลคุณภาพ) หรือซื้อเฉพาะ ENV Guidebook

ของขวัญกล่องที่ 6 เวทีที่ทุกคนคิดถึง เวที HA National Forum ครั้งที่ 23 ปี 2023 ซึ่งปีนี่จะมีการจัดแบบออนไซต์ โดยแนวคิดหลักของการประชุมในครั้งนี้ “Synergy for Safety and Well-being ผนึกกำลังความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะ” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 โดยภายในการประชุมจะได้พบกับการผลึกกำลังของผู้นำในระบบบริการสุขภาพระดับประเทศ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมอนามัย, สปสช,สวรส., สช และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา, ศ.นพ.วิจารณ์ พาณิช,ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์และอีกหลากหลายท่าน ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องย่อยต่างๆ แล้ว ยังจะมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดแสดงด้วย 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “Synergy for Safety and Well-being” ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14 -17 มีนาคม 2566 สามารถสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2566 (รับจำนวนจำกัด 5,000 คน) หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ha.or.th และwww.forumhai.com

No comments:

Post a Comment

Pages