ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, January 17, 2023

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดเพชรบูรณ์


เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกฤษณ์ คงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 2 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เฝ้ารับเสด็จ


นายกฤษณ์ คงเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสร้างเด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เก่ง ดี มีความสุข ห่างไกลยาเสพติด” และได้กำหนดนโยบายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานต่อเนื่อง ถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ แสดงสื่อสัญลักษณ์โครงการฯ โดยการให้ข้าราชการ ประชาชน สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพฤหัสบดี


ปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 169,957 คน มีอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ มีชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง 7 ประเภท โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2, ชุมชนบ้านนายม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2, ชุมชนประดู่งาม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1, โรงเรียนวังโป่งศึกษา ต้นแบบระดับเงิน, วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรมดีเด่นระดับประเทศ และเยาวชนของจังหวัดได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 8


นายพีระวัตร จันทกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กล่าวว่าโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รูปแบบสหศึกษา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,811 คน ซึ่งเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากลองโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกห้ามปรามไม่ให้ทำ ซึ่งอาจจะทำให้เกิด การสับสนว่าสิ่งที่กระทำลงไปนั้นจะถูกหรือผิด จึงเป็นวัยที่จะต้องได้รับการแนะแนวทาง และแนะนำในทางที่ถูกต้อง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยหาช่องทางสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน จึงจัดตั้งชมรม TO BE NUMBE ONE ขึ้นในปี 2560 และน้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนมาโดยตลอด โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมทั้งภาคเครือข่ายต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมการประกวดต่างๆ กิจกรรมต่างๆ จนประสบความสำเร็จทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาคเหนือ


นางสาวสุภาวิตา ปาระวัน
ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กล่าวว่า ศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 15 คน ผลัดเปลี่ยน มาให้บริการ เพื่อช่วยเหลือดูแลสมาชิก และจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสมาชิกตามความถนัด และความสนใจ ผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ได้แก่ การให้คำปรึกษา การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การทำจิวเวอลี่จากกากกาแฟ, สิ่งประดิษฐ์จากผ้าซิ่นตีนก่าน, หุ่นยนต์มิสเตอร์ทูบีคุณสะอาด การแกะสลักและแจกันดอกไม้สด

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages