สรพ.จัดการอบรมสร้างการเรียนรู้แนวคิดเครื่องมือคุณภาพและมาตรฐาน HA สำหรับพี่เลี้ยงคุณภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ membership ปี 2566 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, January 25, 2023

สรพ.จัดการอบรมสร้างการเรียนรู้แนวคิดเครื่องมือคุณภาพและมาตรฐาน HA สำหรับพี่เลี้ยงคุณภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ membership ปี 2566


ดร.บรรจง จำปา
รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการการอบรมสร้างการเรียนรู้แนวคิดเครื่องมือคุณภาพและมาตรฐาน HA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ membership ปี 2566 ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2566 ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
 

ดร.บรรจง จำปา 
รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.สมคิด เลิศสินอุดม ผู้เยี่ยมสำรวจ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ เรื่อง การทบทวนทางคลินิก และ SIMPLE , ดร.เอมอมร คำนุช อ.ไตรสุดา ไวตรวจโรค ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การวัดวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานองค์กร และ พ.อ.หญิง มลฤดี โภคศิริ ผู้เยี่ยมสำรวจ ร่วมบรรยาย เรื่อง การเขียน SAR 2022 และ การจัดทำแผนพัฒนาตาม Recommendation ด้วย
 

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรแกนนำของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ ผู้จัดการเครือข่าย พี่เลี้ยงเครือข่ายและผู้ประสานงาน สสจ.ร่วมกับ ที่ปรึกษาเครือข่าย จำนวน 20 แห่ง (200 ท่าน) เข้าร่วมเรียนรู้เครื่องมือคุณภาพและมาตรฐาน HA ให้แก่บุคลากรแกนนำเครือข่าย ประกอบด้วยผู้จัดการเครือข่ายและทีมพี่เลี้ยงเครือข่าย ในการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคุณภาพที่มีศักยภาพ ตลอดจนสร้างความรู้และความเข้าใจในแนวคิดสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ได้แก่แนวทางการทบทวนและการปรับปรุงระบบงาน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในเครือข่าย ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages