กรมอนามัย หนุนเด็กไทยรู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ ให้กล้าปฏิเสธบุหรี่มวนแรกผ่านคลิปประกวด - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, May 31, 2022

กรมอนามัย หนุนเด็กไทยรู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ ให้กล้าปฏิเสธบุหรี่มวนแรกผ่านคลิปประกวด


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จับมือทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ประกวดและมอบรางวัลคลิป “ปฏิเสธบุหรี่มวนแรก” ผ่านสัญลักษณ์ “NoNo กระต่ายขาเดียว ยืนยัน มั่นใจไม่สูบ” เพื่อกระตุ้นเยาวชน ให้กล้าปฏิเสธบุหรี่เมื่อถูกชักชวน


วันนี้ (31 พฤษภาคม 2565) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ผ่านสัญลักษณ์ “กระต่ายขาเดียว” ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคมปีนี้ กรมอนามัยร่วมมือกับทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา รณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่ ผ่านสัญลักษณ์ “NoNo กระต่ายขาเดียว ยืนยัน มั่นใจไม่สูบ” เพื่อกระตุ้นให้เด็กประถมศึกษามีความสนใจ ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของการสูบบุหรี่ ส่งเสริมแนวคิดปฏิเสธบุหรี่อย่างไรไม่เสียเพื่อน 


สนับสนุนให้เด็ก กล้าที่จะปฏิเสธบุหรี่ เมื่อถูกชักชวน เน้นที่เด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ซึ่งเป็นช่วงก่อนวัยรุ่นเพราะเป็นวัย ที่กำลังอยากรู้ อยากทดลอง โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และได้รับการสนับสนุนรางวัลจากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ชนะการประกวด โดยในปีนี้ มีโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,073 โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 22,574 คน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงนภัสรา ทองเขียว โรงเรียนบ้านด่าน จังหวัดตรัง เด็กชายธีรเดช เกาะกลาง โรงเรียนบ้านห้วยม่วง จังหวัดตรัง และเด็กชายณัฐกิตติ แสงน้อย โรงเรียนบ้านดินโส จังหวัดกาญจนบุรี


“ทั้งนี้ ผลเสียจากการเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่วัยเด็กที่สมองยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ สมองจะถูกกระตุ้นด้วยนิโคตินทำให้เด็กเสพติดได้ง่าย และจะกลายเป็นผู้ติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งเกือบทั้งหมด เป็นเด็กวัยเรียนจึงเป็นมาตรการที่ทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รู้เท่าทันพิษภัยอันตรายของการสูบบุหรี่ ป้องกันไม่ให้นักเรียนที่มีอายุน้อยเข้าสู่วงจรของการเป็นนักสูบหน้าใหม่ เห็นคุณค่า ของการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากควันพิษของบุหรี่” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว


ทันตแพทย์อดิเรก ศรีวัฒนาวงศา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวิชาชีพ ทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากร เนื่องจากปัญหาการเริ่มสูบบุหรี่ในเด็กส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก สุขภาพร่างกาย และสติปัญญา นิโคตินในบุหรี่เป็นสารเสพติด ซึ่งเมื่อเสพติดแล้วจะเลิกยากมากโดยเฉพาะเมื่อเริ่มสูบตั้งแต่เด็ก ทันตบุคลากรจึงให้ความสำคัญในการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ และจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสัญลักษณ์ “NoNo กระต่ายขาเดียว” เพื่อให้เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนไทยในการยืนกรานปฏิเสธบุหรี่ 

ความหมายของสัญลักษณ์ NoNo กระต่ายขาเดียว โนโน่ คือ ไม่ ใช้เป็นการปฏิเสธ ส่วนกระต่ายนั้นมีฟันแข็งแรงและถือกระจกตรวจฟัน เป็นสัญลักษณ์ของทันตบุคลากร เพื่อเป็นการสื่อสารและเพิ่มทักษะการปฏิเสธบุหรี่ ให้กับเด็กตั้งแต่ประถมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยการให้ข้อมูลพิษภัยบุหรี่ เทคนิคการปฏิเสธ แบบไม่เสียเพื่อน ฝึกเด็กให้กล้าที่จะปฏิเสธบุหรี่เมื่อถูกชักชวนและพัฒนาทักษะในการป้องกันตนเอง จากสิ่งเสพติดต่อไป โดยขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่ในคลินิกทันตกรรม DentistHero และการรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ "NoNo กระต่ายขาเดียว" อย่างดีมาโดยตลอด


ดร.ธีร์ ภวังคนันท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จึงได้ร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะเจ้าภาพหลักและเป็นเจ้าของสุขภาพ เด็กนักเรียนและสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยในฐานะผู้ดูแลสุขภาพช่องปาก ร่วมกันจัดทำแนวทาง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องทักษะปฏิเสธบุหรี่ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ออกแบบตามหลักวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ด้วยการสร้างความตระหนัก ค่านิยมให้เด็กเกิดการซึมซับทางความคิดจนรู้เท่าทัน เกิดภูมิคุ้มกันตนเองที่เข้มแข็ง เกิดเป็นทักษะเรื่อง การปฏิเสธบุหรี่เป็น เห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากควันพิษของบุหรี่ มีการจัดทำโครงงานของนักเรียนที่ส่งผลให้เกิดมาตรการทางวิชาการและทางสังคมเพื่อการป้องกันการเกิด นักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียน

No comments:

Post a Comment

Pages