เปิดตัว!!อย่างเป็นทางการแล้ว “ศูนย์ต้นแบบ Medical Fitness to Drive Center” หรือ “ศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ” - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, October 31, 2023

เปิดตัว!!อย่างเป็นทางการแล้ว “ศูนย์ต้นแบบ Medical Fitness to Drive Center” หรือ “ศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ”


เปิดตัว!!อย่างเป็นทางการแล้ว “ศูนย์ต้นแบบ Medical Fitness to Drive Center” หรือ “ศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ” ล่าสุดมีผู้มารับบริการแล้วกว่า 450 ราย พบผู้ขับขี่มากกว่าร้อยละ 60 มีโรคประจำตัวมากกว่า 2 ชนิด เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ


เมื่อเร็วๆนี้ นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วย ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบกและคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดตัว “ศูนย์ต้นแบบ Medical Fitness to Drive Center” หรือ “ศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ”พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ ณ บริเวณ ชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง


นายแพทย์สุทัศน์กล่าวว่ากิจกรรมวันนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ“ศูนย์ต้นแบบ Medical Fitness to Drive Center” หรือ “ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ” ซึ่งเดิมได้เริ่มให้บริการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นมา ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566 มีผู้มารับบริการจำนวน 450 ราย ปัญหาของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะที่มารับบริการส่วนใหญ่พบว่า ผู้ขับขี่รถมีอายุ มากกว่า 60 ปี มากกว่าร้อยละ 60 ของผู้ขับขี่มีโรคประจำตัวมากกว่า 2 ชนิด เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ และส่วนใหญ่มีปัญหา เรื่อง สายตา การมองใกล้ ไกล และ ลานสายตา การมองเห็นในเวลากลางคืน

ทั้งนี้จากข้อมูลทางสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ข้อมูลกลางด้านการบาดเจ็บ
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 พบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ซึ่งมีอาการป่วยหรือมีโรคประจำตัวและปัจจัยต่าง ๆที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการขับขี่ เช่น การมองเห็น ความเมื่อยล้า การได้ยิน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด รวมทั้งการมีปัญหาทางสุขภาพจิต เป็นต้น 


การตรวจคัดกรองสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายและสภาพจิตของผู้ขับขี่ จึงมีความสำคัญมากเพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะแนวทางป้องกันในระดับบุคคลที่เป็นผู้ขับขี่ ซึ่งในหลายประเทศได้กำหนดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย และสภาพจิตของผู้ขับขี่เพื่อใช้ประกอบการขอใบอนุญาตขับขี่

กรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองจัดทำ “โครงการพัฒนาระบบบริการ การตรวจสมรรถนะและประเมินความพร้อมทางการแพทย์ในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ” ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์ต้นแบบ Medical Fitness to Drive Center” หรือ “ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ” ขึ้นที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งจะเป็นศูนย์แห่งแรกของประเทศที่ให้บริการทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่อย่างครบวงจร


นายสุขสันต์ จิตติมณี
รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกล่าวว่า“ศูนย์ต้นแบบ Medical Fitness to Drive Center” หรือ “ศูนย์ทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานพาหนะ” จะมีการจัดบริการคลินิก ตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมทางการแพทย์และตรวจสมรรถนะทางร่างกายของผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ได้แก่ การคัดกรองสุขภาพทั่วไป การตรวจเลือด-ปัสสาวะ การตรวจการมองเห็น การตรวจการได้ยิน เอกซเรย์ปอด การตรวจสุขภาพจิต ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด กรณีพบความผิดปกติ จะมีการนัดให้มาตรวจการนอนหลับและการตัดสินใจและสมรรถนะในการขับขี่รถยนต์ต่อไป 

ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดในการเข้ารับบริการ ได้ที่ 02-5514349, 02-5211668 หรือติดต่อได้ที่ http://ossiudc.ddc.moph.go.th/ ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการตรวจต่อเนื่องที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567


นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตขับรถให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจำเป็นต้องมีการคัดกรองผู้ขับรถผ่านกระบวนการออกใบอนุญาตขับรถในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย การไม่มีภาวะโรคที่เป็นอันตรายต่อการขับรถ มีความรู้และทักษะในการขับรถ โดยในปัจจุบันมีสถิติผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถรวมทั้งสิ้น 33.3 ล้านฉบับ แยกเป็นใบอนุญาตสำหรับขับรถส่วนบุคคล 31.3 ล้านฉบับ รถขนส่งและรถรับจ้างสาธารณะ 2 ล้านฉบับ 


สำหรับการดำเนินโครงการนี้ เป็นโครงการที่กรมควบคุมโรคร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกในการศึกษาแนวทางที่จะคัดกรองสมรรถภาพร่างกายให้เป็นไปตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐานสากล โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำหรับการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกมีเป้าหมายที่จะพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนในการคัดกรองผู้ขับรถในด้านความพร้อมทางการแพทย์ทั้งระบบให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถส่วนบุคคลและผู้ขับขี่รถรับจ้างและรถสาธารณะ เพื่อให้มีความทันสมัย และเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยจะมีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ มีสภาพร่างกายพร้อม ไม่มีภาวะโรคที่เป็นอันตรายต่อการขับรถ เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้โดยสาร และผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆ

No comments:

Post a Comment

Pages