ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ นายกสมาคมโทรคมนาคมฯ แบ่งปันมุมมอง ด้านการผลักดันเทคโนโลยีไฟเบอร์บรอดแบนด์ในประเทศไทย ในงาน Giga Thailand: Broadband Forum - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, December 1, 2021

ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ นายกสมาคมโทรคมนาคมฯ แบ่งปันมุมมอง ด้านการผลักดันเทคโนโลยีไฟเบอร์บรอดแบนด์ในประเทศไทย ในงาน Giga Thailand: Broadband Forum


1 ธันวาคม 2564 - สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มาตรการส่งเสริมการวางโครงข่ายไฟเบอร์ในพื้นที่เฉพาะของประเทศไทย” ในงานสัมมนาความร่วมมือด้านการผลักดันเทคโนโลยีไฟเบอร์บรอดแบนด์ในประเทศไทย “Giga Thailand: Broadband Forum” ที่สำนักงาน กสทช. โดย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายไซมอน หลิน ประธานกรรมการบริหาร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่มุมมองของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการวางโครงข่ายไฟเบอร์ รวมถึงโอกาส ความท้าทาย และข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ อันจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศต่อไป


นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
นายกสมาคม โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองว่า “ความท้าทายหลักของเครือข่ายบรอดแบนด์ประเทศไทยก็คืออัตราการเข้าถึงเครือข่ายไฟเบอร์ต่อครัวเรือนยังค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะในพื้นที่อาคารเก่าและในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ ยังมีเรื่องความไม่เท่าเทียมด้านความเร็วอินเทอร์เน็ต และการขาดการจัดการสายเคเบิลโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยจำเป็นจะต้องออกมาตรการเพื่อสนับสนุนด้านการติดตั้งเครือข่ายไฟเบอร์ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายไฟเบอร์จะเป็นตัวผลักดันการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนทำให้เกิดเครือข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง เทคโนโลยี 5G mmWave และเทคโนโลยีคลาวด์อีกด้วย”


ทั้งนี้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ซึ่งเป็นตัวแทนของจากสามภาคส่วน ที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การนำเสนอนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลให้เกิดสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

No comments:

Post a Comment

Pages