กรมกิจการเด็กและเยาวชน ยกย่องเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, September 19, 2021

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ยกย่องเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564


วันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 25 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ดำเนินการการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 ทั้งสิ้น 94 ราย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1. เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
2. กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (เด็กหรือเยาวชนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งเรียกว่า กลุ่ม ชมรม ฯลฯ) 
3. บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 
4. องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยจำแนกออกเป็น 11 สาขา ดังนี้ 1. สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ราย 2. สาขาการศึกษาและวิชาการ จำนวน 4 ราย 3. สาขากีฬาและนันทนาการ จำนวน 7 ราย 4. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี จำนวน 24 ราย 5. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย 6. สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 ราย 7. สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน จำนวน 13 ราย 8. สาขาศิลปวัฒนธรรม จำนวน 15 ราย 9. สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม จำนวน 11 ราย 10. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม จำนวน 7 ราย 11. สาขาอาชีพ จำนวน 10 รายเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และมียอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปี 2564 นี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงงดจัดงาน "วันเยาวชนแห่งชาติ" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 จำนวน 94 ราย จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ต่อไป 
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวันเยาวชนได้ที่
Facebook กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
Facebook วันเยาวชนแห่งชาติ 
Facebook ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 
และ www.dcy.go.th

No comments:

Post a Comment

Pages