สวทช. - ธ.ไทยพาณิชย์ จัดพิธีมอบทุนโครงการ JSTP ระยะยาว รุ่นที่ 24 และ JSTP-SCB รุ่นที่ 4 หนุนเยาวชนพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, July 13, 2022

สวทช. - ธ.ไทยพาณิชย์ จัดพิธีมอบทุนโครงการ JSTP ระยะยาว รุ่นที่ 24 และ JSTP-SCB รุ่นที่ 4 หนุนเยาวชนพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) ระยะยาวรุ่นที่ 24 และ JSTP-SCB รุ่นที่ 4 โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. และ คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนหน่วยงานกล่าวแสดงความยินดีและมอบทุนให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก โดยในปีนี้มีผู้มีคุณสมบัติผ่านและได้รับทุนจำนวน 14 คน ประกอบด้วย ทุน JSTP ระยะยาว จำนวน 9 คน และ JSTP-SCB จำนวน 5 คน


ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า JSTP เป็นหนึ่งในโครงการด้านการพัฒนากำลังคนของ สวทช. มีเป้าหมายในการเฟ้นหาและคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี เข้ามารับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับความถนัดของแต่ละคน โดยจัดหานักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำแนะนำ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้แสดงศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาเป็นนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยที่มีคุณภาพและมีจริยธรรม โดยโครงการ JSTP ระยะยาวรุ่นที่ 24 เยาวชนได้มุ่งมั่นดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดูแลของนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต่างๆของโครงการฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้ารับการส่งเสริมในระยะยาว จำนวน 9 คน เป็นเยาวชนที่มาจากกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น 3 คน คัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย คัดเลือกโดย สวทช. โดยความร่วมมือจากกรรมการสาขาต่างๆ คัดเลือกเยาวชนจำนวน 6 คน ซึ่งเยาวชนทั้ง 9 คนจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและการทำวิจัย รวมทั้งการส่งเสริมด้วยกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ จนถึงระดับปริญญาเอก เพื่อก้าวสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยต่อไปในอนาคต


นอกจากนี้ยังมีเยาวชนในโครงการการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเพื่อรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ โครงการ JSTP-SCB รุ่นที่ 4 จำนวน 5 คน ซึ่งคัดเลือกจากเยาวชนในโครงการ JSTP-SCB ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่การรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับปริญญาตรี รวมทั้งเชื่อมโยงและส่งต่อการรับทุนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


คุณอารยา ภู่พานิช
รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่สำคัญของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยตระหนักว่าเยาวชนคือรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ซี่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่เยาวชนในทุกระดับการศึกษา ให้มีความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล มีความรู้ ควบคู่การมีคุณธรรม ซึ่ง JSTP-SCB เป็นหนึ่งในโครงการที่ธนาคารฯ ให้ความสำคัญ จึงได้ให้การสนับสนุน สวทช. ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรและมีเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนที่มีศักยภาพสูงได้รับการบ่มเพาะความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาทักษะเยาวชนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของเยาวชน ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และนำความรู้มาสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

โดยแบ่งการสนับสนุนเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.การจัดกระบวนการบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (Enrichment Program) แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 คนต่อปี และระดับมัธยมศึกษาปลาย จำนวน 25 คนต่อปี 
2. การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scholarship Program) จำนวน 5 ทุนต่อปี

โดยรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน JSTP ระยะยาว จำนวน 9 คนได้แก่ นายวีรวิชญ์ โฮริโนอุชิ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวปิยธิดา รักษามั่น ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวกชพร จุลศักดิ์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวนภัสสร หลิดชิววงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นายฐิติพงศ์ หลานเดช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายสรวิช เตือนตรานนท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล นายเนติธร ขาวมะลิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายปัณณวิชญ์ ตัณฑวิเชียร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และนายธนกร สาคุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์


ในส่วนของโครงการ JSTP-SCB จำนวน 5 คน ได้แก่ นายกันตพงศ์ วงศ์พานิชย์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายโชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวุฒิภัทร อินทร์ทองคำ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล นายธนวัต ปาลกะวงศ์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวณภัค สุทธะพินทุ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งนี้ โครงการ JSTP นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มอบโอกาสทางด้านการศึกษา รวมถึงโอกาสในการเข้าถึง เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยให้กับเยาวชนที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างชื่อเสียง พร้อมทั้งพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Pages