ศิริราชมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทให้ นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ และ นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, November 4, 2020

ศิริราชมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทให้ นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ และ นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล


คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทได้คัดเลือกให้ นายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และ นายแพทย์ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประจำปี 2562 และ 2563 
วันที่ 4 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานประกาศผลพร้อมมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2562 และ 2563 แก่ นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ และ นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล โดยมี ผศ.นพ.สมุทร จงวิศาล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ร่วมด้วยคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 เพื่อให้กำลังใจและประกาศเกียรติคุณแก่แพทย์ในชนบทที่มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสาธารณสุขในชนบท โดยเฉพาะแพทย์ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานในชนบทให้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการทำประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมในชนบท ทั้งนี้แพทย์ผู้ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในชนบทติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานดีเด่นสร้างเกียรติคุณแก่วงการแพทย์ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน สำหรับแพทย์ผู้รับรางวัลนั้นจะได้รับเกียรติให้แสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อุดม โปษะกฤษณะ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้มีเจตนารมณ์ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ในชนบทด้วยดีตลอดมา

ผศ.นพ.สมุทร จงวิศาล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท กล่าวถึงการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทว่า คณะกรรมการฯ มีการพิจารณาคุณสมบัติหลายประการ ประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การบริหาร มนุษยสัมพันธ์ ความเสียสละ ความใฝ่รู้ในวิชาการ ความเป็นผู้นำที่ดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งระยะเวลาในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในชนบทติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช
โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการเสนอชื่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบท ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา เมื่อคณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้ว จึงเดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการพิจารณาขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์แพทย์ ผู้ร่วมงานและผู้มารับบริการ ตลอดจนเยี่ยมชมผลงานและโรงพยาบาลดังกล่าว อีกทั้งได้นำผลงานแพทย์ที่คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมและสัมภาษณ์เมื่อปีก่อนมาพิจารณาด้วย เมื่อการพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากแต่ก็ยังอยู่ในช่วงมาตรการระยะห่างทางสังคม ในที่สุดมีมติให้ประกาศผลและมอบรางวัลคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2562 และ 2563 ในคราวเดียวกัน
และเป็นที่น่ายินดีว่า ประเทศไทยมีแพทย์ที่ตั้งใจทำงานในชนบทอย่างมุ่งมั่นทุ่มเท หลายคน มีผลงานประได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้เป็นที่หนักใจแก่คณะกรรมการในการตัดสิน ทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมแพทย์ที่ได้รับการพิจารณาในชนบท เราได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการและผลงานที่มีคุณค่า น่าประทับใจ เช่น การบริหารโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 


จากนั้น ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประกาศผลและมอบรางวัลให้ นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และ นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล ผู้อำนวยการ รพ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก พร้อมกล่าวประกาศเกียรติคุณว่า “แพทย์ในชนบท ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทย การที่แพทย์ได้เสียสละความสุขของตนเพื่อส่วนรวม เพื่อเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เป็นสิ่งที่น่านับถือ ยกย่อง และเป็นคุณธรรมสำคัญของคนดี มีความวิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ ดังเช่นแพทย์สองท่านนี้ ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านบริหาร รักษาพยาบาล และการพัฒนา จากผลงานของท่านที่มีรางวัลเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้บริหารองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจ เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง และนำมาแก้ไขพัฒนาระบบการบริการสุขภาพภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชน สามารถปรับรูปแบบการบริการและนำทีมผู้ให้บริการ เป็นแบบอย่างอันดีแก่ทีมบริการสุขภาพชุมชนอย่างแท้จริง จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางไม่จำกัดเฉพาะในหน่วยบริการสาธารณสุขเท่านั้น จนมีความพร้อมและมั่นใจในการเสียสละดูแลประชาชนทุกฐานะ ทุกเชื้อชาติ อย่างเท่าเทียมกันตลอดมา อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แพทย์ที่จบใหม่และนักศึกษาแพทย์เห็นคุณค่าของการทำงานในโรงพยาบาลชุมชน และเรียนรู้ถึงความสุขของชีวิตแพทย์ในชนบทในยุคดิจิทัล ด้วยเกียรติคุณและผลงานอันโดดเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จึงมีมติให้ มอบรางวัลให้ นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และ นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล ผู้อำนวยการ รพ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก เป็นผู้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2562 และ 2563 เพื่อเป็นเกียรติประวัติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์ทั่วไปสืบไป ขอจงประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ท่านและครอบครัวตลอดไป ผมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป”
และในวันเดียวกันนี้ แพทย์ผู้ได้รับรางวัลทั้งสองท่านได้บรรยายปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ โดย นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ หัวข้อเรื่อง “ท่าสองยาง ทางสองเรา” และ นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล ในเรื่อง “เส้นทางที่เลือก...แพทย์ชนบท” ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
สำหรับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประกอบด้วย
โล่เกียรติยศและเงินรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวนคนละ 200,000 บาท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบแก่แพทย์คนละ 50,000 บาท และบริษัทเทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด มอบแก่แพทย์คนละ 15,000 บาทNo comments:

Post a Comment

Pages