ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดนครสวรรค์ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, February 23, 2023

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดนครสวรรค์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครสวรรค์ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ON และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครสวรรค์เฝ้ารับเสด็จ


นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ ได้น้อมนำแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอ และดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “เยาวชนคนนครสวรรค์ เก่ง ดี มีสุข เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันทุกภาคส่วน กำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นนโยบายของจังหวัด ด้วยกลยุทธ์ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน ชุมชนมีส่วนร่วม”


ปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์ มีเยาวชนอายุ 10–24 ปี ทั้งสิ้น 186,772 คน เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 183,635 คน คิดเป็นร้อยละ 98.32 มีชมรม TO BE NUMBER ONE 338 ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 97 แห่ง ครอบคลุมทั้งในอำเภอ สถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ และในปี 2565มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 โรงเรียนหนองบัว และมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด อำเภอตาคลี อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปีที่ 3 บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด สาขานครสวรรค์ อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 อำเภอลาดยาว ชุมชนบ้านคลองกำลัง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 มีทีม DANCERCISE รุ่น Pre – Teenage ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ และมีเยาวชนของจังหวัดได้รับคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ฝ่ายหญิงระดับภาคเหนือ


นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กล่าวว่า โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ในรูปแบบสหศึกษา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,544 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากในอำเภอเมืองและต่างอำเภอเป็นส่วนใหญ่ เป็นวัยอยากรู้อยากลอง แต่ขาดความยับยั้งชั่งใจ ทำไปโดยไม่รู้ว่าถูกหรือผิด ต้องการคำแนะนำในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง จากปัญหาข้างต้น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จึงสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาของนักเรียน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด โรงเรียนได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาเป็นแนวทาง เป็นการดำเนินงานโดยจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เมื่อปี 2550 ตามหลักการ 3 ก 3ย และแนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ให้กับสมาชิกในชมรม ให้รู้เท่าทันปัญหายาเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานราชการภาคเครือข่ายต่างๆ ที่สนับสนุนงบประมาณ หรือจัดการประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE อีกทางหนึ่งด้วย

นางสาววรรณวณิชย์ ทองดอนเปรียง ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กล่าวว่า สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เปิดให้บริการมาแล้ว 15 ปี ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ โดยการให้คำปรึกษาเป็นการรับฟังปัญหา ให้คำแนะนำได้ตรงจุด เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลาพักกลางวัน และเย็น หรืออาจใช้คาบว่างในการให้บริการ และมีกิจกรรมดนตรี ร้องเพลง และเต้น Cover Dance

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages