ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, February 13, 2023

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดกาฬสินธุ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้ารับเสด็จ


นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนมาตลอดระยะเวลา 20 ปี ภายใต้แนวคิด“เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก อายุ 6–24 ปี จำนวน 218,974 คน มีอำเภอและชมรมในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติ ครอบคลุมทุกประเภท รวม 1,261 แห่ง


จังหวัดกาฬสินธุ์มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตอบสนองพระปณิธานขององค์ประธานโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทองปีที่ 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช๊อปรีเทรลจำกัดสาขากุฉินารายณ์อยู่ในกลุ่มต้นแบบเงิน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมอยู่ในกลุ่มดีเด่นและมีสมาชิกได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีระดับประเทศจำนวน 3 คน


นายสรรทัศน์ ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาวกล่าวว่าโรงเรียนบัวขาว ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2499 มีเนื้อที่ประมาณ 26 ไร่ เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 2,660 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 188 คน โรงเรียนบัวขาวได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบัวขาว มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

นางสาวเปมิกา ศรีทะรัง ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบัวขาว กล่าวว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบัวขาว จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2553 มีการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการมาตลอด ชมรมได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP ระดับภาค 10 รุ่น สมาชิกชมรมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค รุ่นที่ 11และรุ่นที่ 12 และประกวดระดับประเทศ รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 10 ปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบัวขาว มีความพร้อมในการเป็นชมรม ดีเด่น ประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้นคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายกิจกรรมนักเรียนสุ่มตรวจปัสสาวะ พบว่า ไม่มีนักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผลสำเร็จของชมรมคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดี ได้กลับตัวดีขึ้นและได้รับการยอมรับ สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบัวขาว เปิดให้บริการมาแล้ว 12 ปี เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวันและหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ 21 คน หลักในการทำงาน คือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง กิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจมีบริการให้คำปรึกษา การพัฒนา EQ การร้อง เต้น เล่นเกมส์ฝึกสมอง และศิลปะ

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages