ออมสิน รับโล่ “องค์กรคนดี” ประจำปี 2565 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, September 7, 2022

ออมสิน รับโล่ “องค์กรคนดี” ประจำปี 2565


นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย รับมอบโล่เกียรติยศ "องค์กรคนดี" ประจำปี 2565 จากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ซึ่งธนาคารออมสินเป็นธนาคารรัฐแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ 


โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับคณะทำงานคนดี สังคมดี จัดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ประจักษ์ในสังคม มีผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม และสามารถขยายผลไปสู่องค์กรอื่นของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

No comments:

Post a Comment

Pages