สรพ. จับมือภาคีเครือข่าย ใช้กลไก HA ขับเคลื่อนงานป้องกัน รักษา ฟื้นฟูภาวะติดนิโคติน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, May 2, 2023

สรพ. จับมือภาคีเครือข่าย ใช้กลไก HA ขับเคลื่อนงานป้องกัน รักษา ฟื้นฟูภาวะติดนิโคติน


สรพ. ลงนาม MOU ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เดินหน้าใช้กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นกลไกบูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะติดนิโคติน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา ภาวะติดนิโคติน ด้วยกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยมี พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. และ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และประธานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เป็นตัวแทนองค์กรในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว


พญ.ปิยวรรณ
กล่าวว่า สรพ. มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการประเมินและรับรองระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาล ตลอดจนประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อขยายเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลให้ครอบคลุมในทุกมิติ เช่นเดียวกับเรื่องของภาวะติดนิโคติน (ของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่) ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ สรพ. ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นต้นตอของโรคเรื้อรัง ก่อให้เกิดความสูญเสียในหลายมิติ ทั้งทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดูแลรักษาเมื่อยามเจ็บป่วย และทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องสูญเสียชีวิตไปจากโรคอันเกิดจากภาวะติดนิโคติน

ด้วยเหตุนี้ สรพ. จึงได้ร่วมมือกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อบูรณาการกระบวนการพัฒนาคุณภาพในระบบบริการสุขภาพ ของสถานพยาบาล ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะติดนิโคติน รวมทั้งป้องกันการติดซ้ำ ในประชากรทุกกลุ่มวัย ครอบคลุมกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ตลอดจนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานพยาบาลให้ปลอดมลพิษที่เกิดจากบุหรี่ โดยใช้กลไกการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในการพัฒนา และส่งเสริมให้มีสถานพยาบาลต้นแบบที่ดำเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะติดนิโคติน

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ การขับเคลื่อนจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย พัฒนากลไกหรือนวัตกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันรักษาและฟื้นฟูภาวะติดนิโคตินให้กับสถานพยาบาลที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ การให้คำปรึกษาการพัฒนาสถานพยาบาล การประเมินและรับรองสถานพยาบาลตามมาตรฐานเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบเรื่องภาวะติดนิโคติน โดย สรพ. จะทำหน้าที่บูรณาการเรื่องส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะติดนิโคตินในมาตรฐานโรงพยาบาลและ บริการสุขภาพ การสื่อสารให้ความรู้กับสถานพยาบาลผ่านกระบวนการเยี่ยมสำรวจ ตลอดจนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดหรือเผยแพร่องค์ความรู้และเสริมพลังให้กับสถานพยาบาล

“สรพ. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีลงนาม MOU การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะติดนิโคตินด้วยกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะสร้างประโยชน์ให้บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และประชาชน ต่อไป” พญ.ปิยวรรณ กล่าว


ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
กล่าวว่า สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ดำเนินงานภายใต้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์เครือข่ายฯ เป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วยองค์กร/บุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายพระสงฆ์ องค์กรด้านการศึกษา ด้านแรงงาน ศิลปินดารา มูลนิธิ ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 971 องค์กร และสมาชิกประเภทบุคคลจำนวน 9,823 คน ที่ช่วยกันรณรงค์คุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ดำเนินงานภายใต้แพทยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เช่นกัน เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการสร้างความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู ภาวะติดนิโคติน ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ เพื่อร่วมกันช่วยเลิกบุหรี่แก่ประชาชน ได้จัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่โดยใช้ชื่อว่า “คลินิกฟ้าใส” ปัจจุบัน มีทั้งหมด 554 แห่งทั่วประเทศ


ความร่วมมือในครั้งนี้ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จะเป็นที่ปรึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนทีมวิทยากร องค์ความรู้ และหลักสูตรหรือแนวทางปฏิบัติให้กับ สรพ. และสถานพยาบาล การร่วมพัฒนามาตรฐานกลไกและกระบวนการพัฒนาและรับรองสถานพยาบาลเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะติดนิโคติน รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองในเวทีระดับต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ

จึงถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบของไทยที่จะได้ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ลดนักสูบหน้าใหม่ ลดอัตราผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ลง และความร่วมมือนี้ นอกจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบแล้ว ยังมีภาคีเครือข่ายในการควบคุมยาสูบไม่น้อยกว่า 20 เครือข่าย ที่พร้อมเสริมหนุนความร่วมมือในครั้งนี้อีกด้วย ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ กล่าว

No comments:

Post a Comment

Pages