กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ วันที่ 22 มีนาคม นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, March 21, 2021

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ วันที่ 22 มีนาคม นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ วันที่ 22 มีนาคม นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เน้นให้นายจ้าง ลูกจ้างได้รับจากการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดี สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ลดภาระการกู้หนี้นอกระบบของลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงโครงการการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครนายไพโรจน์ เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน วิธีการจัดสวัสดิการแรงงาน และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ให้นายจ้างและลูกจ้างมีความรู้ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการของสหกรณ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และประโยชน์ของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการจัดสวัสดิการการเงินประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ลูกจ้างและส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนผู้เข้าร่วมงานจะมีทั้ง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการออมและการลงทุน และผู้ที่สนใจ กิจกรรมภายในงาน มีการการมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2562 และ 2563 จำนวน 26 โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการเปิดงานและมอบรางวัล

นอกจากนี้ในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักคิดสหกรณ์กับแนวทาง การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน” โดย นายปรเมศรว์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์,การเสวนา เรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์ตามรอยพ่อ” ,การจัดคลินิกให้คำปรึกษาการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ,การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการต้นแบบในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ และ ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือแนวทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจรองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยอีกว่า การจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งนี้ นายจ้าง และลูกจ้าง จะได้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของการจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจในรูปแบบของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลจนเกิดความร่วมมือระหว่างนายจ้างลูกจ้างในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นสถาบันการเงินสำหรับส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีการออมอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่งให้สวัสดิการเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยไม่ต้องหันไปพึ่งแหล่งเงินกู้ทั้งในและนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานสามารถเข้าถึงการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้จากผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 พบว่า ส่วนใหญ่ครัวเรือนเป็นหนี้ในระบบอย่างเดียวร้อยละ 91.8 เป็นหนี้นอกระบบอย่างเดียวร้อยละ 4.7 และเป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบร้อยละ 3.5 จากตัวเลขที่แสดงอาจกล่าวได้ว่าผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ยังประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ใช้แรงงานไม่มีการออม และต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทั้งในและนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ทำให้ผู้ใช้แรงงานส่วนหนึ่งต้องลาออกหรือทิ้งงานเพื่อหนีเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบส่งผลให้ขาดรายได้สำหรับใช้ดำรงชีพและผู้ประกอบการประสบปัญหาการขาดแรงงาน การจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจในสถานประกอบกิจการเป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการสามารถจัดให้แก่ลูกจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เนื่องจากเป็นสวัสดิการที่มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของลูกจ้างและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัว

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการกำหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการจัดให้มีสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมายให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจนอกเหนือจากสวัสดิการรูปแบบอื่น เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือบุตร ค่าเช่าบ้าน การจัดรถ รับ-ส่ง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีการออมและเป็นแหล่งให้สวัสดิการเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยไม่ต้องหันไปพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทำงานร่วมกันในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อความเจริญก้าวหน้า อำนวยประโยชน์และสร้างความสุขร่วมกัน จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจขึ้น

No comments:

Post a Comment

Pages