ภาคเหนือกับผลงานความสำเร็จในการขับเคลื่อนงาน โครงการTO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, February 8, 2024

ภาคเหนือกับผลงานความสำเร็จในการขับเคลื่อนงาน โครงการTO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567


เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ซึ่งเป็นการประกวดภาคแรก ประจำปี 2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธาน ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอให้เข้มแข็งขึ้น เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและขยายเครือข่ายชมรมในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจฯ เรือนจำ ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกกลุ่มในสังคมอย่างครอบคลุม สนองแนวทางพระราชทานขององค์ประธานโครงการฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 


โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้แทนกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ พร้อมด้วยนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต คณะผู้บริหารตัวแทนจากจังหวัด อำเภอ สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ ผู้เข้าประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ภาคเหนือทุกท่าน ให้เกียรติร่วมในพิธีฯ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการประกวดผลงานในวันนี้ เป็นความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน และชมรมประเภทต่างๆ และยังเป็นเวทีการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง


กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานขององค์ประธานมาเป็นหลักในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กำหนดนโยบายให้จังหวัดสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท ในรูปแบบแผนงาน / โครงการที่มีลักษณะบูรณาการเป็นแผนงานเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัด ตามบริบทของพื้นที่ ตลอดจนนำแนวทางการพัฒนางานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดให้เข้มแข็งขึ้น โดยให้จังหวัดเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานทุกปี รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดผลงานของอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองแนวทางพระราชทานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


การประกวดครั้งนี้มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับต้นแบบ และดีเด่นจำนวน 17 จังหวัด มีอำเภอและชมรมฯประเภทต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 279 แห่ง โดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคเหนือ ประเภทจังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงราย ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และโรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย


ในโอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคน ได้น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ขององค์ประธานโครงการ ที่ทรงห่วงใย และทรงทุ่มเท ทรงงาน TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระเมตตา พระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะ จึงทรงเป็นศูนย์รวมใจของเหล่าพสกนิกร ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ทำให้โครงการ TO BE NUMBER ONE มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศ ประสบความสำเร็จสามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

No comments:

Post a Comment

Pages