ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดชลบุรี - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, December 22, 2023

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดชลบุรี


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต,นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต , หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดชลบุรี เฝ้ารับเสด็จ


นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาททรงทุ่มเทพระวรกาย ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ในกลุ่มเยาวชน ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สนับสนุนให้เยาวชน ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างความเข้าใจและยอมรับ ผู้มีปัญหาสารเสพติด เพื่อให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินงานเชิงรุก โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน ภายใต้ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตามแนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับ การเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ ผลสำเร็จของโครงการพบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง มีอัตลักษณ์ทางสังคม ที่บุคคลทั่วไปยอมรับและชื่นชม ได้แก่ การมีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวม ตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น กล้าพูด กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ที่เป็นผลดีเฉพาะตัว รวมทั้งการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการทำประโยชน์ให้กับสังคม เป็นต้น

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้น้อมนำพระปณิธาน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ ภายใต้วิสัยทัศน์ของการดำเนินงาน คือ เป็นองค์กรหลักด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ที่ดีมีคุณภาพ มีประสิทธิผล กำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นนโยบายของจังหวัด โดยมีรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สู่เป้าหมาย “เยาวชน คนชลบุรี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ด้วยกลยุทธ์ เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน ชุมชนมีส่วนร่วม และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

ปัจจุบันจังหวัดชลบุรี มีเด็กและเยาวชน อายุ 6-24 ปี ทั้งสิ้นจำนวน 378,023 คน เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 359,121 คน คิดเป็นร้อยละ 95 มีชมรม TO BE NUMBER ONE 1,669 ชมรม และ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 237 แห่ง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชร โดยมีผลงานอำเภอและชมรมภายในจังหวัด ดังนี้ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร จำนวน 3 แห่ง,กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง และต้นแบบระดับทอง จำนวน 2 แห่ง, กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และต้นแบบระดับเงิน จำนวน 8 แห่ง,กลุ่มดีเด่น จำนวน 7 แห่ง และเข้าประกวดระดับประเทศในกลุ่มดีเด่น จำนวน 1 แห่ง


นางสาวจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จ.ชลบุรี กล่าวว่า โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้วิสัยทัศน์ สร้างสรรค์ทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมเด่นของชมรมฯ ได้แก่ กิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น กิจกรรมต้านยาเสพติดในรูปแบบพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน ส่งเสริมให้สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

นางสาวปาริตา คำจันทา ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” กล่าวว่า ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นสถานที่ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และเป็นที่รับฟังปัญหาต่างๆ เพราะเชื่อว่าเพื่อนคือมิตรที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือกันและกัน ทั้งเรื่องการเรียน ครอบครัว เรื่องเพื่อน ความรัก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ เต้น ร้องเพลง การทำลูกอมและเจลลี่ชาหญ้าดอกขาวที่สามารถช่วยลดอาการอยากบุหรี่ การฝึกทักษะอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุข สนุก ชอบ ใช่ในสิ่งที่ทำ ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัว มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ได้รับการยอมรับ โดยในปี 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ปัจจุบันเป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1


ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี , ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าเฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages